• ประวัติโรงเรียน
  •      

               โรงเรียนแม่สันวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ที่ตั้งเลขที่  144  หมู่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  มีพื้นที่   81 ไร่  1งาน  91  ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2519  รวมระยะเวลา  38  ปี  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดแผนการเรียนดังนี้  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม  รวมจำนวน 11 ห้อง  เขตพื้นที่บริการมี 2  ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สัน และตำบลเมืองยาว  ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจำนวน 234  คน  จำนวนครู 17 คน  ช่วยราชการ  1 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายสมบุญญา   ไชยทนุ   ในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา  และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่สันวิทยา ให้การสนับสนุนในรูปของการระดมทรัพยากรหรือบริจาคสื่ออุปกรณ์การเรียน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  เทศบาลตำบลเมืองยาว  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าเหียง  สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว และแหล่งสร้างรายได้ให้กับนักเรียนได้แก่  ตลาดทุ่งเกวียน  นิคมอุตสาหกรรมลำพูน สถานประกอบการในอำเภอห้างฉัตรและชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:18:58 น.

โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]