• คณะกรรมการนักเรียน
 • นายปฏิภาน  งามลุน               ประธาน

  นายจักรกฤษณ์  นามะเส          รองประธาน

  นางสาวอารียา  จันยะ             รองประธาน 

  นายนพรัตน์  ทารัก                 กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  นางสาวภิรมณ์พร  อุตวัน         กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  เด็กชายนนทกรณ์  วงศ์สม       กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  นายชรัญญูู  ปัญญา                กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

  นายธีรวัฒน์  ปัญโญ               กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

  นางสาวจิราพร  ศิลาวารินทร์    กรรมการฝ่ายวิชาการ

  นายบัญชา  มะโนยะ                กรรมการฝ่ายวิชาการ

  นางสาวอนุศรา  สันขัด            กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

  เด็กชายธีรภัทร์  จิณะ              กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

  นางสาววรีรัตน์  รินพล              กรรมการฝ่ายบริการ

  เด็กชายเฉลิมวิทย์  ใจมั่น          กรรมการฝ่ายบริการ

  นางสาวณัฐริกา  บัวทรายคำ      กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  นางสาวจินดารัตน์  แก้วมะโน     กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  เด็กหญิงณัฐนิดา  มณีวรรณ์        กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  นายชัยวัฒน์  ใจจูญ                  กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  นายสุรเชษฐ์  ชุ่มหมื่่น               กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่

  นายพรพรม  แก้วศรีคำ               กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  เด็กหญิงพรพรรณ  นามะเสน       กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  นางสาวอัญธิภา  ประกอบศิลป์    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายสุพิชัย  ไชยเมืองมูล            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นางสาวเกษร  หนูชนะจิตร์          กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  เด็กชายอนุสิทธิ์  เมืองมาหล้า      กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  นางสาวนัดชา  แก้วสุรินทร์          กรรมการและเลขานุการ

  นางสาวพรรณนิดา  จันใจ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:18:58 น.

โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]