• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)


  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองโดยใช้ทักษะการคิด
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้าน ICT  ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ
  6. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย  และมีจิตสาธารณะ  ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
  7. พัฒนาศักยภาพครูตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและสู่ความเป็นครูมืออาชีพ                                            
  8. ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการทำวิจัยในชั้นเรียน
  9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  10.  สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

  เป้าหมาย


  “ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:18:58 น.

โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]