• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 •       การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

   ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 :: โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 :: ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 :: อำนาจหน้าที่ 
  O4 :แผนพัฒนาสถานศึกษา
  O5 :: ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6 ::กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   แผนการดำเนินงาน

  O10 ::แผนดำเนินการประจำปี
  O11 ::รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนO12 ::รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การปฏิบัติงาน

  O13 ::มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14 ::มาตรฐานการให้บริการ
  O15 ::ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 ::รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการO17 :: E-Service

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O18 ::แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 ::รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20 ::รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O21 ::แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ::ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 ::สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O29 ::แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30 ::ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O31 ::ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O32 ::ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 ::การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O34 :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 ::การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O38 ::การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39 ::แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 ::รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
  O41 ::รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  O42 ::มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 ::การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:18:58 น.

โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]