โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ของโรงเรียนวัดแม่เฉย

     1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

     2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ

     3. ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีคารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

     5. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง และรักษ์ความเป็นไทย

     6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามสมควร

     7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชน

     8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง

         การศึกษาอย่างต่อนเนื่อง

     9. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:50:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภราดร เชียงส่ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริกุล รักสัจจา

 • นางวิชชุดา รังสิยานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,728
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริกุล รักสัจจา โทรศัพท์: 0842304324 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]