โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

 

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
Watmethangkarawas School

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2477 โดย พระมหาเมธังกร ผู้ซึ่งมีจิตเมตตาและก่อตั้งโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เริ่มแรกนั้นเจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาสฯอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน และได้รับเข้าเป็นโรงเรียนของทางราชการในปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯได้สร้างนักเรียนมาหลายต่อหลายรุ่น   ใน ปัจจุบันโรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดแพร่ และมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศด้านทักษะและความสามารถของนักเรียน ในปี พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดเมธังกราวาส (วัดน้ำคือ) โดยพระมหาเมธังกร เจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาสและเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2477 ให้พระจำพรรษาอยู่ในวัด เป็นผู้สอน   ต่อมา พ.ศ. 2478 อำเภอเมืองแพร่รับเข้าเป็นโรงเรียนของทางราชการ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบล ในเวียง 4 (วัดน้ำคือ) พ.ศ. 2480 โอนไปสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ท่านเจ้าคุณพระมหาเมธังกรได้มอบที่ดินให้ 1 ไร่ 11 ตารางวา สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดน้ำคือ (ขณะนี้เป็นที่ทำการชุมชนน้ำคือ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่) ต่อมาได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2484

ตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาตลอดเวลา ทำให้การเรียนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ผู้พบเห็น เชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้คงจะเป็นที่     ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่กุลบุตร กุลธิดาของชาวแพร่ต่อไป

          โรงเรียนบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนทุกคนมีความขยัน       หมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้ผู้ปกครองสนใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้เนื่องจากโรงเรียนไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่และงบประมาณที่สนับสนุน

          ผลการบริหารจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

          รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 5 ครั้ง

  1. ปีการศึกษา 2506
  2. ปีการศึกษา 2525
  3. ปีการศึกษา 2527
  4. ปีการศึกษา 2535
  5. ปีการศึกษา 2549

          รางวัลนักเรียนพระราชทาน จำนวน 21 ครั้ง

 

    2.  สถานที่ตั้ง

          เลขที่ 39 ถนนราษฎร์ดำเนิน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

          โทรศัพท์ 0 5451 1215, 0 5451 1101, 08 2392 5396   โทรสาร 0 5453 3514

          E-mail: methang@hotmail.com         Website: www.methang.ac.th

          สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ถนนด้านหน้าโรงเรียนเป็นย่านธุรกิจ บริเวณรอบ ๆ จะเป็นที่พักอาศัยของชุมชนเหมืองหิตและชุมชนทุ่งต้อม

          การคมนาคม

          การคมนาคมติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยรถยนต์ทุกชนิดและทางรถไฟ โดยลงที่สถานีรถไฟเด่นชัย แล้วโดยสารรถยนต์มาตามเส้นทางถนนยันตรกิจโกศลอีก 25 กิโลเมตร ถึงโรงเรียน

          เศรษฐกิจ

          นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน มาจากพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงดี  เขตบริการของโรงเรียน คือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ร้อยละ 10.20 นอกนั้นมาจาก

นอกเขตพื้นที่บริการ

          ศาสนา

          นักเรียน ร้อยละ 99.87 นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 0.13 นับถือศาสนาคริสต์

          วัฒนธรรมประเพณี

          ประชาชนและนักเรียนมีวัฒนธรรมและประเพณีแบบล้านนา นับถือศาสนาพุทธ เคารพผู้อาวุโส และบรรพบุรุษ  นิยมแต่งกายและใช้ภาษาพูดล้านนาเมืองเหนือ  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ค้าขาย ทำนา

ทำไร่ ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนและรับจ้าง

   3.  เนื้อที่    

          3.1  เนื้อที่ทั้งหมด        11 ไร่ 64   ไร่/ตารางวา

          3.2  พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร       4.66   ไร่/ตารางวา

          3.3  พื้นที่สนาม/นันทนาการ    4.98   ไร่/ตารางวา

          3.4  พื้นที่สนามกีฬา จำนวน 4 สนาม ได้แก่ ลานสุขภาพ สนามบาสเกตบอล สนามกีฬาพื้นบ้าน

                  และสระว่ายน้ำ

แผนที่ตั้งโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

    4.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน   

          4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

          4.2 ระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตร

              4.2.1 หลักสูตรโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล)

              4.2.2 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 

Background

Watmethangkarawas School was founded on April 21, 1934 by Phra Mahamethangkorn, a very kind monk, who founded the school for poor people. It was originally situated in a temple before being transformed into a public school in 1935.  It has produced many generations of students. Presently, the school is one of the largest schools in Phrae province and is well-known for its students’ excellence.        In 2010, the school was chosen by the Ministry of Education to pilot the World-Class Standard School.

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-20 14:32:41 น.

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

นางคำมูล สายวัฒนา
นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,472
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โทรศัพท์: 054511101 อีเมล์: Methang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โนรี กาศเกษม โทรศัพท์: 054511215 อีเมล์: Methang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]