โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม


ประวัติโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

 

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่   ๕๔๑๗๐     

          เริ่มเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๑๘   โดยเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย กองการศึกษาพิเศษ

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  สังกัด กองการมัธยมศึกษา  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สศ. ๒๗๔/๒๕๑๘   ลงวันที่  ๑๖  เมษายน ๒๕๑๘

          ในปี ๒๕๑๘  เปิดทำการสอนระดับ มศ.๑  จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียน ๙๗ คน ครู-อาจารย์ ๑๓ คน นักการภารโรง ๑ คน

ผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่ของโรงเรียนคือ นายเดช อุตธรรมชัย ในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๑๘   กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายทองอินทร์ ไชยนวรัตน์  ซึ่งขณะนั้น            

ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดแพร่  ให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โท  โรงเรียนม่วงไข่-พิทยาคม     

          ในปี ๒๕๑๙ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.๒ รุ่นที่ ๔) ซึ่งทำ

ให้โรงเรียนขยายตัวและได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่และพัฒนาด้านต่าง ๆ

ในปี ๒๕๓๒ โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปิดสอน ๒ แผนการเรียน คือ แผนวิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ  

และ แผนภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ   ในปีแรกโดยเปิดแผนละ ๑  ห้องเรียน

          ในปี ๒๕๓๕ โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา ๙๕  %

รองรับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่ ๖   ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน ๑๐ โรงเรียน และเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)

โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายทางความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแก่ชุมชน 

ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน

          ในปี ๒๕๓๘ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม (รสช.) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป            

           ในปี  ๒๕๔๙  โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ที่มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้                  ตามมาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องความต้องกา

รของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เป็นโรงเรียนชั้นดีที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนให้ได้รับ

การพัฒนาตามศักยภาพ เน้นให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในยุคสังคม

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ 

  ในปี  ๒๕๕๑  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๒   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากธนาคารกรุงไทย 

“กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน”

 • โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 • โครงการระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพ
 • โครงการแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                            

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑

 • ได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และมีผลการดำเนินงาน

ระดับดีมาก

   ในปี  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ตามโครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

-   ได้รับการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒                  ระดับมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒”                    จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ได้รับรางวัลชมเชยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๒
 • โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้โครงการย่อยในโครงการระพีเสวนา

และได้รับการจัดพิมพ์เรื่องราวบุคคลต้นแบบและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับแหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาวิถีไทยไท เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ที่มีชีวิตให้ปรากฏขึ้นในสังคมไทย ในหนังสือหลอมรวม                

การเรียนรู้เพื่อความเป็นไทย เล่ม ๒ ภูมิปัญญาไทย เล่ม ๒  ภูมิปัญญาวิถีไทย

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 • ได้รับรางวัลจากมูลนิธิยุวพัฒน์ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ดำเนินการ การประกวดโครงการ

“คนไทย เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ มีน้ำใจ ให้อภัย รักสงบ” 

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด “โครงการอนุเคราะห์คนชราสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท   

-    ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากสำนักงาน ป.ป.ช.

 • ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัย

จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร (TQA) โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนถิ่นโอภาส-วิทยา จากทั้งหมด ๘ โรงเรียนทั่วประเทศ

 • ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม  (Best of  the  Best Practices)  ในการจัด

แสดงผลงานทางวิชาการ “Lab  School  Symposium ๒0๑๑ ” ระดับประเทศ

-    ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practices)  ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab  School Symposium ๒0๑๑” ระดับประเทศ

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

-   ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗  ให้เป็นตัวแทนใน           

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการตามกลยุทธของ สพฐ.  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  

ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม  โดยเฉพาะทาง                         

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล  เพื่อเตรียม

การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลปัจจุบันโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน  ๑๙  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด ๖๘๗  คน 

ครู-อาจารย์  ๔๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๙  คน  ลูกจ้างประจำ  ๔  คน   ลูกจ้างชั่วคราว  ๑ คน 

                  จำนวนพื้นที่ของโรงเรียน   ๓๕  ไร่   ๒  งาน   ๕๙  ตารางวา

                   ผู้บริหารโรงเรียน  คือ  นายกิจผจญ   แมตเมือง

                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

                    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  ๒  คน  คือ

                    ๑. นายดนัยรัตน์   กาศเกษม        ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการชำนาญการ

                    ๒. นายสุมินทร์   อุตระไชย          ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายกิจผจญ แมตเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม
นายสุมินทร์ อุตระไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม

นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน
นายสมัย เสือแซมเสริม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

48
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โทรศัพท์: 054635021 อีเมล์: turakan_mk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คัทลียา เสาร์แดน โทรศัพท์: 0904677941 อีเมล์: turakan_mk@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ