โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ประวัติโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

 

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่   ๕๔๑๗๐     

          เริ่มเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๑๘   โดยเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย กองการศึกษาพิเศษ

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  สังกัด กองการมัธยมศึกษา  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สศ. ๒๗๔/๒๕๑๘   ลงวันที่  ๑๖  เมษายน ๒๕๑๘

          ในปี ๒๕๑๘  เปิดทำการสอนระดับ มศ.๑  จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียน ๙๗ คน ครู-อาจารย์ ๑๓ คน นักการภารโรง ๑ คน

ผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่ของโรงเรียนคือ นายเดช อุตธรรมชัย ในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๑๘   กรมสามัญศึกษโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ณเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐

          เริ่มเปิดสอนเมื่อปี๒๕๑๘โดยเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายกองการศึกษาพิเศษเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สศ. ๒๗๔/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘

          ในปี ๒๕๑๘ เปิดทำการสอนระดับ มศ.๑ จำนวน๒ห้องเรียนนักเรียน ๙๗ คนครู-อาจารย์ ๑๓ คนนักการภารโรง ๑ คนผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่ของโรงเรียนคือนายเดช อุตธรรมชัย ในวันที่ ๑ตุลาคม ๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายทองอินทร์ไชยนวรัตน์  ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่ผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดแพร่ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

          ในปี ๒๕๑๙ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.๒ รุ่นที่๔)

ซึ่งทำให้โรงเรียนขยายตัวและได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่และพัฒนาด้านต่างๆ

ในปี ๒๕๓๒ โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเปิดสอน๒แผนการเรียนคือแผนวิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษและแผนภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษในปีแรกโดยเปิดแผนละ ๑ ห้องเรียน

          ในปี ๒๕๓๕ โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา ๙๕% รองรับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน ๑๐ โรงเรียน และเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายทางความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแก่ชุมชน  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน

          ในปี ๒๕๓๘ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม (รสช.) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

           ในปี ๒๕๔๙ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคมเป็นโรงเรียนชั้นดีที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเน้นให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในยุคสังคมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ 

  ในปี  ๒๕๕๑  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๒   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากธนาคารกรุงไทย  “กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน”

                 -  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                 -  โครงการระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพ

                 -  โครงการแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                 -  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาประจำปี ๒๕๕๑

                 -   ได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และมีผลการดำเนินงานระดับดีมาก

   ในปี  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ตามโครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

                 -   ได้รับการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระดับมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 -  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒” จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 -   ได้รับรางวัลชมเชยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๒

                 -   โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้โครงการย่อยในโครงการระพีเสวนาและได้รับการจัดพิมพ์เรื่องราวบุคคลต้นแบบและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับแหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาวิถีไทยไท เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ที่มีชีวิตให้ปรากฏขึ้นในสังคมไทย ในหนังสือหลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทย เล่ม ๒ ภูมิปัญญาไทย เล่ม ๒  ภูมิปัญญาวิถีไทย

                   ปีการศึกษา ๒๕๕๓

- ได้รับรางวัลจากมูลนิธิยุวพัฒน์ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ดำเนินการ การประกวดโครงการ

                 “คนไทย เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ มีน้ำใจ ให้อภัย รักสงบ” 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด “โครงการอนุเคราะห์คนชราสืบสาน

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท   

-   ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

     ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากสำนักงาน ป.ป.ช.

-   ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัย

     จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

-   ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

     นวัตกรรมการบริหารด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร (TQA) โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียน

     ถิ่นโอภาส-วิทยา จากทั้งหมด ๘ โรงเรียนทั่วประเทศ

-    ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม  (Best of  the  Best Practices)  ในการจัด

     แสดงผลงานทางวิชาการ “Lab  School  Symposium ๒๐๑๑ ” ระดับประเทศ

-    ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practices)  ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab  School Symposium ๒๐๑๑” ระดับประเทศ

                        ปีการศึกษา ๒๕๕๕

-   ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ ให้เป็นตัวแทนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการตามกลยุทธของ สพฐ. 

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่านการประเมินจาก สมศ.

     รอบที่สามโดยเฉพาะทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล  เพื่อเตรียมการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

-    ได้รับคัดเลือกในโครงการคัดเลือกนักเรียนพระราชทานและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๘ ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง นายจตุพงศ์  อินทรรุจิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๘

                            ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              -    รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วมที่ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) ของ

                   สหวิทยาเขตโกศัยนคร

              -    เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลหรือโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กรตามแนวทาง BEIDQM

              -    ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

                    ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปัจจุบันโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๑๘ ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด ๖๕๘  คน ครู-อาจารย์ ๓๙ คน  ครูอัตราจ้าง  ๘  คน  ลูกจ้างประจำ ๒  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๔  คน

                    จำนวนพื้นที่ของโรงเรียน   ๓๕ ไร่   ๒ งาน   ๕๙ ตารางวา

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-21 10:54:46 น.

นายสุริยน สายสนองยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม

นางสาวนริศรา ยะอิตะ
นางสาวอาทิติพร แสนจักร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,081
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054635021 อีเมล์: turakan_mk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คัทลียา เสาร์แดน โทรศัพท์: 0904677941 อีเมล์: turakan_mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]