โรงเรียนบ้านสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

   1.พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง  ประสงค์

   3.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ

  4.นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  6.ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน  

  เป้าประสงค์

                   โรงเรียนบ้านสันติภาพจัดการศึกษา ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้กับผู้เรียนในเขตบริการได้แก่ หมู่บ้านสันติภาพหมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน พร้อมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนฤมล หงษ์เงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,682
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731364 อีเมล์: santisab2019@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิษณุกร จินยา โทรศัพท์: 0623056234 อีเมล์: sagawbobo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]