โรงเรียนบ้านกาใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านกาใส

  โรงเรียนบ้านกาใส ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.2497  ในเขตพื้นที่บ้านกาใส  หมู่ที่ 8 ตำบลสะเนียน  อำเภอ เมือง  จังหวัด น่าน  เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของลำนํ้าสมุน  มีพื้นที่  1  ไร่ มีครู 1 คน  คือนายศรีนวล  อักษร  มีอาคารเรียนแบบชั่วคราว  1 หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  เมื่อปี  พ.ศ.  2501

  พ.ศ.  2509  นายบุญรัตน์  พรมอารีย์ มา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งทางทิศตะวันออกของลำนํ้าสมุน  สถานที่ตั้งปัจจุปัน  ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานร่วมกันสร้างอาคารไม้  1  หลัง  จำนวน 2  ห้อง

  พ.ศ.  2510  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  30,000 บาท  ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนเป็นสังกะสี

  พ.ศ.  2519  นายธวัช  ทิพย์จันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้รับงบประมาณจัดสรรบ้านพักครู จำนวน  1  หลัง

  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง และอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้าน  นำโดยนายแฝง  พรมสาร ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

  พ.ศ.  2521  นายณัฐพล  พรมสาร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านจัดหาเงินซื้อที่ดินทางทิศใต้ของโรงเรียนจากนายขาว  มูลยะ ขยายพื้นที่โรงเรียนอีกประมาณ 2  งานในปีเดียวกันได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  นน. 01 จำนวน 1 หลัง 3  ห้องเรียน  งบประมาณ  345,500  บาท   และได้งบประมาณการก่อสร้างส้วม แบบ 01   2ที่นั่ง  งบประมาณ  12,280   บาท

  พ.ศ.   2525   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ 11  จำนวน  2 ที่นั่ง   งบประมาณ  15,500  บาท

  พ.ศ.   2526    ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บนํ้าฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน  6  ที่นั่ง  งบประมาณ  30,000  บาท  และรางรินรับนํ้าฝนยาว  45  เมตร  งบประมาณ  6,500   บาท

  พ.ศ.   2530     นายจิรเดช   พลสันติกุล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมคณะครูและประชาชนสร้างแท่นพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  โดยได้รับพระพุทธรูปจากหลวงพ่อโง่น  โสรยา  จากจังหวัดพิจิตร และได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช  202/26  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  200,00  บาท  ทางราชการตั้งชื่อว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  รัชกาลที่  9

  พ.ศ.   2533     ได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน  ความยาวประมาณ  90  เมตร  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากคณะครู  กรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน  ได้รับสนับสนุนแรงงานจากชมรมนักการภารโรงกลุ่มปัญจมิตร  ถืมตอง

  พ.ศ.  2534   ได้รับงบประมาณจากกรมประมง  จำนวน  104,300  บาท  ขุดบ่อเลี้ยงปลาตามโครงการประมงโรงเรียน  และได้ปล่อยพันธุ์ปละตะเพียนขาว   ปลายี่สกเทศ  จำนวน   12,000  ตัว  เมื่อ  วันที่  28  ธันวาคม 2534

  พ.ศ.   2537   นายวิชัย  บุญประเสริฐ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.  2543    นายเสนอ  วงศ์เป็ง  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารญ์ใหญ่   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  102/26  ขนาด  3   ห้องเรียน  จำนวน  1    หลัง  2  ที่นั่ง  งบประมาณ  55,500  บาท

  พ.ศ.  2551   นายสัญญา  รวมทรัพย์   มาดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาใส

  พ.ศ.  2555   สิบเอกพงศ์สิน  รัตนศิลา   มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านกาใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0931394350 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โยธิน ดินสอแก้ว โทรศัพท์: 0826720937 อีเมล์: yotindsk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]