โรงเรียนบ้านวังตาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านวังตาว

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ( โดยย่อ )

                โรงเรียนบ้านวังตาว  ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้ นายอภิวงศ์   คำพรม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๐  คน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพียงชั้นเดียว   อาคารเรียนเป็นแบบกำมะลอ   ซึ่งคณะครูร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันจัดสร้าง

                ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๐๖  คณะครูผู้ใหญ่บ้านและราษฎรได้จับจองที่ดินสำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่  ( ที่ตั้งอาคารเรียนปัจจุบัน )  ได้ช่วยกันสละกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาดกึ่งถาวร  ๑  หลัง  มี  ๒ ห้องเรียน   โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ  และได้ช่วยกันขยายพื้นที่ของโรงเรียนให้มีพื้นที่มากขึ้น  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ไร่๓ งาน ๒๒ ต.ร.ว.

                ในปีการศึกษา  ๒๕๐๗   ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการ  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก

 2  ห้องเรียน   เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

                ในปีการศึกษา ๒๕๑๗  ได้สร้างหอประชุมขึ้น  ๑ หลัง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของนักเรียนและเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนากิจแลใช้เป็นที่ประชุมของชาวบ้านในปีเดียวกันทางสาธารณสุขจังหวัดน่านได้มอบเงินให้ทางโรงเรียนเป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท   เพื่อให้สร้างถังกักเก็บน้ำฝนจำนวน  ๖  ถัง

ต่อมาทางโรงเรียนได้รับเงินจาก ปชรต. จำนวน  ๘,๑๘.๕๐  บาท  เพื่อให้ทำรางน้ำฝนรอบหอประชุมและทางด้านหน้าอาคารเรียน

                ในปีการศึกษา  ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง   ต่อมาในเดือนมิถุนายน  ๒๕๑๙  ทางราชการได้ใช้ระบบ  พี ซี ในการดำรงตำแหน่งของราชการครู  จึงไดย้ายนายสมบูรณ์  ยะราชไปดำรงตำแหน่งอื่น  และให้นายเอนก   เมธาเกษร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                ในปีการศึกษา ๒๕๒๐  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ  ป.๑ จำนวน  ๔  ห้องเรียนแบบไม่มีเพดาน  จำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  และได้เปิดใช้อาคารเรียนในวันที่  ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๒๐

                ในปีการศึกษา  ๒๕๒๑   ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีจำนวนนักเรียน  ๒๐  คน

                ในปี การศึกษา   ๒๕๒๒  ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงาน รพช. น่านที่ได้สร้างถนนสาย

สะเนียน  -  ห้วยปุก มาช่วยเกรดสนามโรงเรียนขนาดกว้าง  ๘๐   เมตร ยาว  ๘๒   เมตร  ค่าใช้จ่ายประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด      และในปีเดียวกัน ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวนเงิน  ๒๐๑,๐๐๐ บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ๓   ห้องเรียน

                ในปีการศึกษา   ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารและสร้างส้วม  ๒ ที่นั่ง 

เป็นจำนวนเงิน  ๑๖,๐๐๐   บาท

                ในปีการศึกษา  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างส้วม  ๒  ที่นั่ง  เป็นจำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐   บาท    และในปีเดียวกันทางโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านวังตาว จัดผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบทุนในการสร้างรั้วคอนกรีตยาว  ๖๐   เมตร  เป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา  ๒๕๒๗  ได้ติดตั้งไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน โดยใช้เงินที่ได้รับบริจาคเป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา ๒๕๒๙   ได้เปิดทำการสอนในชั้นเด็กเล็ก

                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๐  ทางโรงเรียนได้ขอเปิดชั้นอนุบาล  ๑  และอนุบาล  ๒   และได้ออกจาก

โรงเรียนเกณฑ์เด็กเว้นปี    โดยได้เข้าร่วมโครงการ    “  การใช้แบบเรียนสำเร็จรูป ”  R I T และได้รับงบประมาณจาก  ส. ส. คำรณ  ณ ลำพูน  สร้างถังน้ำและรางน้ำฝนเป็นจำนวนเงิน  ๖,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณจาก  รพช. น่าน  เพื่อสร้างโอ่งน้ำเก็บน้ำฝน  ๒  ใบ เป็นเงิน  ๑,๒๐๐  บาท 

                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ๕๐,๐๐๐  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ. ๓๓  จำนวน   ๓  ถัง

                ในปีการศึกษา ๒๕๓๔   ได้รับงบประมาณจากหมู่บ้าน  อพป.   เป็นจำนวน เงิน ๑๕,๐๐๐   บาท  สร้างรั้งคอนกรีตด้านหน้ายาว  ๑๐๐  เมตร  และได้รับการอนุเคราะห์จากกรมทรัพย์ธรณีติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ไฝฟ้าแบบ  Summrist  และถังกรองขนาดเล็ก 

                ในปีการศึกษา   ๒๕๓๕    ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเริ่มเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบกำมะลอ  ๒  หลัง  และได้รับงบประมาณจากสภาตำบลสะเนียน   สร้างถังเก็บน้ำแบบสี่เหลี่ยม  ขนาด  ๕ x ๕x ๓  เมตา  เป็นเงิน

  ๑๖๐,๐๐๐  บาท       

                ในปี การศึกษา ๒๕๓๖   ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  สปช.  ๑๐๒ จำนวน

 ๑  หลัง เป็นเงิน  ๗๗๗,๐๐๐ บาท  พร้อมครุภัณฑ์   โต๊ะ  เก้าอี้  จำนวน  ๙  ชุด  และได้รับเงินบริจาค  ในการสร้างถนนคอนกรีตจากคณะครูและชาวบ้านเป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่าน  ส.ส.  คำรณ  ณ ลำพูน  สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน  ๓๔,๐๐๐    บาท

                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๘  โรงเรียนได้ทำโครงการขอรับเงินบริจาค  จากท่านผู้ใจบุญร้านค้าต่างฯ  และแรงจากบ้าน  เพื่อสร้างโรงอาหารคิดเป็นเงินประมาณ  ๕๐,๖๘๔  บาท

                ในปีการศึกษา ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 สร้างสนามบาสเก๊ตบอล  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา ๒๕๔๐  คณะครูนักเรียน  ได้ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนจัดงานผ้าป่าเพื่อหาเงินสร้างห้องสมุด   เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างอาคารเรียนแบบ  ส ป ช  ๑๐๕ / ๒๙   เป็นเงิน  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

                ในปีการศึกษา  ๒๕๔๔    โรงเรียนบ้านวังตาว ได้สร้างหอพักชาย หนึ่งหลังได้รับการสนับสนุน บ้านพักครูโรงเรียนบ้านดอนมูล ๑ หลัง และบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาผา  ๑ หลัง และรับเงินสนับสนุนจาก ส ป จ.  น่านเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท

                ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังตาวได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรใหม่(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๔) ได้ส่งครูและผู้บริหารไปรับการอบรมสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ๑ สัปดาห์ สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทดลองใช้เป็นปีแรก  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   โดยการนำของ นายเฉลิม  พลายสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนต่อมาใน   วันที่  ๑๓  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๕    นายแสนศักดิ์   คำแสน  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาวได้ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารใหม่โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและราษฎรในหมู่บ้านวังตาว ช่วยดำเนินการในวงเงินที่ได้รับบริจาคจำนวน

 ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) มีการประมูลให้แม่ครัวประกอบอาหารให้นักเรียนและครูรับประทานอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณค่าและดำเนินการปรับปรุงหอพักนักเรียนพักนอนให้สะอาดเป็นระเบียบมากขึ้น

              ปีการศึกษา  ๒๕๔๗   โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ติดตั้งระบบ  INTERNET  คือหมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๔- ๗๘๕๕๒๒ แต่ยังใช้การได้ไม่ค่อยดีนัก     วันที่  ๑๓   เมษายน   ๒๕๔๗   คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังตาวโดยท่านผู้ใหญ่ประทีป   โนนิล  เป็นผู้นำจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีหาเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนจำนวน  ๑   ชุดราคา  ๑๔,๗๐๐ บาท   

             ปีการศึกษา  ๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตาว  เปิดทำการสอน ๒  ระดับ คือระดับประถมศึกษาจำนวน  ๖ ชั้นเรียน  ระดับมัธยมศึกษาจำนวน  ๓  ชั้น  รวมทั้งหมด  ๙ ชั้นเรียน  มีอาคารเรียน ๔   หลัง

 อาคารประกอบบ้านพักครู   ๑  หลัง  อาคารห้องสมุด   ๑  หลัง    อาคารโรงอาหาร  ๑  หลัง  

ห้องส้วม    ๓  หลัง  ๖  ที่ นั่ง อาคารบ้านพักนอนนักเรียน  ๑  หลัง   อาคารหอประชุมทำเป็นที่พักนอนของนักเรียนหญิง   ๑  หลัง   ประปาโรงเรียน  ๑  แห่ง   สนามบาสเก็ตบอล   ๑   แห่ง

              ปีการศึกษา   ๒๕๔๙  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง

ปริ้นเตอร์ จำนวน  ๑  ชุด และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตาวภายใต้การนำของอาจารย์ธีระศักดิ์   จันทร์หอม  ช่วยกันสรรหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเป็น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์   สำหรับ นักเรียน ซึ่งในการนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาทร ( หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร)รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งจนสามารถรวบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  ๒๐  เครื่องจัดทำเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์แบบและจัดให้มีพิธีเปิดห้องเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาทร

( หลวงพ่อถาวร  จิตตถาวโร) เป็นองค์ประธานและเปิดทำการสอนสาระคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนทุกระดับชั้นโดยไม่ต้องนำนักเรียนไปเรียนคอมพิวเตอร์ในตัวจังหวัดอีกต่อไป  

                ต่อมาวันที่  ๑๒   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   นายแสนศักดิ์    คำแสน   อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาวได้เสียชีวิตลง   จึงทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาวว่างลง     ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ได้มีคำสั่งย้าย  นายประเทือง   ใจมา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายแก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาว  ตั้งแต่ วันที่   ๘   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๔๙   จนถึงปัจจุบัน

                ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   โรงเรียนบ้านวังตาวได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ปรับปรุงห้องสมุด และงบพัฒนาห้องอำนวยการเป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาว

นางนิตยา พันรัง
นางดวงเดือน จิรัษฐิติพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,100
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0856940239 อีเมล์: darinsit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางดาริน สิทธิโชค โทรศัพท์: 0898534070 อีเมล์: darinsit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]