โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

                          ชื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) ที่ตั้งเลขที่  290  หมู่ 14 ตำบล กลางเวียง   อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1               โทร 054-718604   e-mail thairath45nan@gmail.com  

  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  15  ไร่  2  งาน  3  ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่

                  ๑. บ้านดอนแท่น              หมู่ที่     ๒

                  ๒. บ้านหนอง                   หมู่ที่     ๙

                  ๓. บ้านร้องเย็น                หมู่ที่   ๑๒

                  ๔. บ้านดอนแท่น             หมู่ที่   ๑๔

   

                          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         ในปี  พ.ศ. 2477  นายอินเขียน   สำราญใจ   ศึกษาธิการอำเภอ   คนแรก     

  ของอำเภอสา (อำเภอเวียงสา ในปัจจุบัน) ได้เห็นความสำคัญของของการศึกษา จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

  โดยร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร จับจองที่ดินแล้วสร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่ง แบบ ป 1 ข ขนาด  4  ห้องเรียน

  ขนาดกว้าง  12  เมตร ยาว  72  เมตร  หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา สิ้นค่าก่อสร้าง  5,000  บาท  

  และตั้ง ชื่อว่า”โรงเรียนประชาบาล ตำบลกลางเวียง 2 “(บ้านดอนแท่น) เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษา

  ปี่ที่ 1 - 4  เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2477  โดยมี นายบุญสาร  ลักขณะ เป็นครูใหญ่คนแรก ของโรงเรียน 

  โดยมี ขุนศรีสุวรรณพิศ นายอำเภอสา มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนการจัดการศึกษาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

                     ในปี พ.ศ. 2514   คณะครู – กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ประชุมตกลงกันเพื่อขออนุญาตเปิดสอนชั้นประถมปลาย (ป.5) จำนวน  1  ห้องเรียน นักเรียน  35  คน ได้ขออนุมัติ จากทางราชการให้เก็บค่าบำรุงการศึกษาคนละ  40 บาท / ปี ตามระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

                      ในปีการศึกษา  2527  ทางโรงเรียนได้รับการเสนอชื่อเข้าโครงการของมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันที่  5  กรกฎาคม  2528  นายสมบูรณ์  วรพงษ์  เลขาธิการมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาสถานที่ได้มาตรวจดูสถานที่และความพร้อมของโรงเรียนและตกลงรับ โรงเรียนบ้านดอนแท่น เข้าโครงการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

                      ในวันที่  5  ตุลาคม   2528  นายสมบูรณ์  วรพงษ์   เลขาธิการมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

  พร้อมด้วยคณะได้มาร่วมประชุมกับผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดน่าน นายแท้   คงห้วยรอบ 

  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเวียงสา  นายเอกชัย   สิทธิมงคล  ประธานสมาชิกสภาจังหวัดน่าน 

  นายบรรจง  วันธงไชย คณะกรรมการศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเพื่อตกลงรายละเอียด

  ต่าง ๆ ซึ่งที่ปะชุมได้ตกลงกัน ดังนี้

                     1.คณะกรรมการตกลง เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบ้านดอนแท่น เป็น

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) ตั้งแต่วันที่  5  ตุลาคม  2528  เป็นต้นไป

                     2.คณะกรรมการศึกษา ราษฎร ในหมู่บ้านจะช่วยกันรื้ออาคารหลังเก่าเพื่อสร้างอาคารไทยรัฐแทน

                     3.การประกาศประมูลราคาการจ้างเหมาทางมูลนิธิจะดำเนินการเอง ต่อมาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง

                     แบบ สปช. 105 / 2526 ใต้ถุนสูง พร้อมอุปกรณ์ กระดานดำติดฝาผนัง โต๊ะ มานั่ง นักเรียน  จำนวน  160  ชุด โต๊ะครู  4  ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,073,956 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจักรคำ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างวันที่  12  มกราคม  2529  ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  2529  มีนายวิมล  ยิ้มละมัย รองประธานมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ สร้างเสร็จเรียบร้อย วันที่  13  พฤษภาคม  2529 ทำพิธีมอบอาคารเรียน

                     ในวันที่  23  พฤษภาคม  พ .ศ. 2529 มีนายรุ่ง  แก้วแดง รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน ในโอกาสเดียวกัน ทางมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มอบเงินจำนวน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นกองทุนมูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) เพื่อนำดอกผลมาพัฒนากิจการการศึกษาของโรงเรียน

                     ปีงบประมาณ  2534  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต่อเติม

  อาคารเรียนไทยรัฐ ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ โดยมีห้างหุ้นส่วน จำกัดไทยขจรรัฐการโยธา

  เป็นผู้ก่อสร้างเมื่อวันที่  17  เมษายน   2534  เสร็จเรียบร้อยวันที่  3  พฤษภาคม  2535

  สิ้นค่าก่อสร้าง  จำนวน  345,000  บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

           วันที่  1  ตุลาคม  พ. ศ. 2544  นายผดุง  ไชยชนะ อาจารย์ใหญ่ ได้เข้าโครงการเกษียณ

  ก่อกำหนด ลาออกจากราชการ

             วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2545  นายสุนทร   พันธ์พานิช  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน

  บ้านพะเยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) และผู้อำนวยการโรงเรียน

                      วันที่ 1  ตุลาคม  พ. ศ. 2553  นายสุนทร  พันธ์พานิช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ได้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด  ลาออกจากราชการ

                      วันที่  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นายโกศล  เพ็ชรสาริกิจ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บ้านไพรอุดม ย้ายมาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)

  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ 715 / 2553 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2553

                     ปีงบประมาณ  2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม จำนวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2554

           ปีงบประมาณ  2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ ปรับปรุงซ่อมแซม

  อาคารอเนกประสงค์  จัดทำเวทีการแสดง   จำนวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2555 

   

   

          ปีงบประมาณ  2556  ได้รับจัดสรรงบประมานจากมูลนิธิไทยรัฐ จำนวน  200,000  บาท

  (สองแสนบาทถ้วน) ในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและปูพื้นกระเบื้อง ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ในอาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่  11 กันยายน 2556

                     ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน 190,000 บาท และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวนเงิน 412,200 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

                     ปีงบประมาณ 2560 ได้รับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดจากมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ งบประมาณ 473,820 บาท เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

   

  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ที่ดำรงตำแหน่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)

  ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ตำแหน่ง

  ดำรงตำแหน่งเมื่อ

  หมายเหตุ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

  นายบุญสาร     ลักขณะ

  นายบุญวาทย์   ศิริเลิศ

  นายกาละวงศ์   กาละดี

  นายถวิล     พาใจธรรม

  นายสิทธิ     ปัญญายอง

  นายถวิล     พาใจธรรม

  นายผดุง     ไชยชนะ

  นายสุนทร   พันธ์พานิช

  นายโกศล   เพ็ชรสาริกิจ

  นายจำนงค์  สมมา

   

  ครูใหญ่

  ครูใหญ่

  ครูใหญ่

  ครูใหญ่

  ครูใหญ่

  ครูใหญ่

  อาจารย์ใหญ่

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2479

  พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2492

  พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2501

  พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2502

  พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2508

  พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2520

  พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2544

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553

  พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

   

   

   

         

            2.2 ข้อมูลผู้บริหาร

                     ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายจำนงค์  สมมา โทรศัพท์ 054-718604

  e-mail jummong6369@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (กศ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 14  พฤศจิกายน  2559  จนถึงปัจจุบัน

                     ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  .......-........... คน

   
   
   
   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718604 อีเมล์: thairath45nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0819501896 อีเมล์: panat.milkjung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]