โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

                     1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรการศึกษา      ขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

                     2.ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมความเป็นพลเมืองดีและสำนึกในความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     3.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ

                     4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลอาเซียน

                     5.ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

                     1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาสู่ความเป็นสากล

                     2.ผู้เรียนมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองดีและสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     3.ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                     4.ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในโรงเรียน

                     5.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) มีรูปแบบในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพตามมาตรฐาน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

                    

  เอกลักษณ์

            โรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรม

  อัตลักษณ์

            เป็นพลเมืองดี มีทักษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718604 อีเมล์: thairath45nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0819501896 อีเมล์: panat.milkjung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]