โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.  จัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

  4.  พัฒนาระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)อย่างมีประสิทธิภาพ

  5.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความภาคภูมิใจและรักษ์ศิลปะขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  6.  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียน

   

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีกิริยามารยาทเรียบร้อยและปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

  4.  โรงเรียนจัดระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)อย่างมีประสิทธิภาพ

  5.  นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึก ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  6.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  7.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียน

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-03 16:18:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทัศน์ ปันสอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพ็ญ พิมสาร

 • นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,794
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0881866426 อีเมล์: khueng-school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณัฐจรี เตชะวิทยะจินดา โทรศัพท์: 0835608722 อีเมล์: new14pucca@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]