โรงเรียนทุ่งศรีทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประวัติโรงเรียนทุ่งศรีทอง

 

ประวัติโรงเรียนทุ่งศรีทอง

ตำบลทุ่งศรีทอง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

โรงเรียนทุ่งศรีทองปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผง  ตำบลทุ่งศรีทอง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ได้เริ่มก่อตั้ง วันที่ 1  มิถุนายน  2483  มีชื่อว่าโรงเรียนทุ่งผง  โดยนายชัยวงศ์  สิงห์แสง  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งผงได้ร่วมกับราษฎรทำการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  โดย

ทำฝาเป็นไม้ขัดแตะมุงหลังคาด้วยหญ้าคา  ต่อมาราชการไก้แต่งตั้งนายหาญ  จันทร์เพ็ญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

วันที่ 1  กันยายน  พ.ศ  2490  นายบุญช่วย  สารถ้อย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันที่  21  กันยายน พ.ศ 2504  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ช (ไม้ ) เป็นเงิน 10,000  บาท

            ปี พ.ศ  2512  ได้รับงบประมาณ 75,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก (ตึก )  จำนวน  1 หลัง  3  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ  2522  ได้รับงบประมาณ 280,000  บาท  ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 ก

 ( ตึก )จำนวน  1  หลัง 3 ห้องเรียน 

            วันที่    1  ตุลาคม  2524  นายมานพ  พูลแสง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 4  มีนาคม  2529  ทางหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท( รพช. ) ได้ให้ความกรุณามาขุดสระน้ำเพื่อการเพาะปลูก – เลี้ยงสัตว์และปรับพื้นที่ของโรงเรียนคิดเป็นเงิน 12,000  บาท 

            ในปี พ.ศ 2535  ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีงบประมาณ  2536   ได้รับงบประมาณ    766,970  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26  จำนวน 1  หลัง 3 ห้องเรียน

            วันที่ 28  ตุลาคม  พ.ศ 2537 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากบ้านทุ่งผง เป็นโรงเรียนทุ่งศรีทอง

            ปีงบประมาณ  2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง  4  ห้องเรียน สนามบาสเกตบอล  1 สนาม  ,  ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 พิเศษ  1  ชุด  รับเหมาโดยห้างหุ่นส่วนจำกัด เธียรสูตรก่อสร้าง ณ. ที่ตั้งใหม่  ใช้พื้นที่ของ สปก.

            พ.ศ  2538  ได้รับบริจาคอาคารห้องสมุดสุทธิพิทักษ์จากชมรมค่ายอาสาฯมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  งบประมาณ  300,000  บาท  ( สามแสนบาทถ้วน )

และงบประมาณในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกันกับทางราษฎรได้ย้ายสถานที่ไปปลูกสร้างโรงเรียนยังสถานที่แห่งใหม่

ปี  พ.ศ. 2544 ว่าที่  ร.ต.  โชติ  ขันหลวง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่  26  พฤษภาคม  2544และ  ทางโรงเรียนทุ่งศรีทองได้ร่วมกับทางโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมและวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อมายกเลิกไปเนื่องจากขาดงบประมาณ

            ปี พ.ศ.2549  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.น่าน ในการปรับปรุงสนามโรงเรียนและบริเวณถนนเข้าโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน งบประมาณ  100,000  บาท

ใน ปี พ.ศ.  2550 ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดและทางห้าง ส เต็งไตรรัตน์  สนับสนุนการปรับปรุงถนนและลาดยาง ถนนหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนคิดเป็นเงิน 100,000  บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-01 11:11:59 น.

นายบุญนัก จ่าแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งศรีทอง

นางทักษิณา ปวงคำ
นางปรียานุช จ่าแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งศรีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718958 อีเมล์: tungsritong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิสากร ์ยศประสงค์ โทรศัพท์: 054773258 อีเมล์: nisakornyot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]