โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นสากล

  2.  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  เป็นครูดี  และมีคุณธรรม

  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์  ประเพณี   วัฒนธรรม   ดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียง

  4  พัฒนาการบริหารการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  โดยชุมชนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0810319655 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย ละพรม โทรศัพท์: 0861963374 อีเมล์: Chat429@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]