• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ( 3R 8C )
  5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะเป็นครูมืออาชีพ
  6. ส่งเสริมครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  7. ส่งเสริมโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
  9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)

  เป้าประสงค์หลัก

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิตตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ( 3R 8C )
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ
  4. ผู้เรียนทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้
  5. ครูและบุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเป็นครูมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ครูและบุคลากรทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  8. โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 14:46:40 น.

โรงเรียนบ้านนาไค้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: bannakai138@nakai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติ เชียงรินทร์ โทรศัพท์: 0843690155 อีเมล์: Titi@nakai.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]