โรงเรียนบ้านน้ำตวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2.สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ
  3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง
  5.ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปฐมพงษ์ ทะแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภาคภูมิ สิทธิวุฒิ

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา อินต๊ะกันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,812
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำตวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731389 อีเมล์: namtuangschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภาคภูมิ สิทธิวุฒิ โทรศัพท์: 0857099096 อีเมล์: spakpom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]