โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ  

  4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม  

  5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศาสนา องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน  และสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ

  4. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายสรรพวุธ อินทร

 • นายมานัส จิวหาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพี้เหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0899925852 อีเมล์: pra2507@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานัส จิวหา โทรศัพท์: 0871814521 อีเมล์: manusjiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]