• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  พันธกิจที่โรงเรียน  ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม  ทิศทาง  วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กำหนด   ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  5. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ
  6. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังสิ่งที่จะเกิดกับผู้เรียนดังนี้

         1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         3.  นักเรียนสามารถ นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

         4. ครูมีการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

         5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ

         6. ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0898380942 อีเมล์: ratrut_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบูรณ์ สอนปัน โทรศัพท์: 0931378181 อีเมล์: sombun2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]