โรงเรียนบ้านปางช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    1.  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2 ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอนเทคนิควิธีการสอน การวัดผล ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมจัดการเรียนรู้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างแท้จริง

  2.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้และพัฒนาระบบข้อมูล สื่อ สารสนเทศ

  3. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยพัฒนาศักยภาพการาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.จัดระบบการบริหารการจัดการ โดยเน้นการบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินผลและตรวจสอบด้วยความยุติธรรม

  5.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับองค์กรส่วนต่างๆและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านปางช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0625358259 อีเมล์: schoolpc201@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ทองมา โทรศัพท์: 0819606781 อีเมล์: kruteaw@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]