โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสืบสานงานโครงการพระราชดำริ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม ก้าวตามทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

 

                โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา    ตั้งอยู่บ้านน้ำช้างพัฒนา   หมู่ที่  11  ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน   (แยกจากอำเภอบ่อเกลือเมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2539)  พิกัด 
คิว.บี   315610  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ปี  2527  เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยอยู่ในความดูแลของทหารชุดควบคุมที่ 32  น่าน (ช.ค.น่าน) โดยมีทหารจาก  ม. พัน 12, ม. พัน 14,  ม. พัน 10,  เป็นครูสอนตามลำดับจนมาถึงปี พ.ศ.  2531  จึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อเกลือ  สาเหตุที่ใช้ทหารทำการสอนเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่      สีแดง  แต่เดิมเป็นฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์   และผู้ปกครองเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  และได้มามอบตัวกับทางการเมื่อปี  พ.ศ. 2527

ปีการศึกษา  2533 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก

ปีการศึกษา  2534  เปิดขยายเป็นโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขากิ่วจันทร์  เปิดทำการสอนชั้น ป.1  

มีนักเรียน  68  คน

ปีการศึกษา  2536  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ป.6 

ปีการศึกษา  2537  ได้รับจัดสรรอัตราครูอีก 1  ตำแหน่ง  รวมเป็น 8  ตำแหน่ง  และนักการภารโรงอีก

1  ตำแหน่ง  โดยมีนายบุญเย็น  ยะเส็ง  เป็นนักการภารโรงคนแรก

                ปีการศึกษา  2539   เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และในปีนี้ทางสำนักงานโครงการ         ส่วนพระองค์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  รับโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาเป็นโรงเรียน       ในโครงการพระราชดำริ   มีจำนวนห้องเรียน  13  ห้อง (รวมโรงเรียนสาขา)  ครูผู้สอนจำนวน  6  คน

วันที่ 1  พฤศจิกายน  2539  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขากิ่วจันทร์  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นเอกเทศ

                วันที่  12  พฤษภาคม  2540  ขยายโรงเรียนสาขาไปยังหมู่บ้านห้วยกานต์  หมู่ที่  1 ตำบลขุนน่าน         อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  โดยมีนายสราวุธ  สุขยิ่ง  เป็นครูผู้สอนคนแรก  เปิดทำการสอนในชั้นอนุบาล 1 – ป. 2  จำนวน  5  ห้องเรียน  มีนักเรียน  143  คน 

วันที่ 28  พฤษภาคม  2540  สปจ. น่าน  อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขาห้วยกานต์ 

หมู่ที่ 1  ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน 

ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาและโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขาห้วยกานต์  เปิดขยายห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีนักเรียนจำนวน  181  คน  ครูจำนวน 6  คน  และนักการภารโรง  1  คน

ปีการศึกษา  2541  เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 1  พฤศจิกายน  2547  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน

บ้านน้ำช้างพัฒนา  พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ

นางอารีรัตน์  วัฒนสิน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2548  ดำเนินการเสนอขอเปิดโรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้น ม.1 – ม.3  และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2  ให้เปิดเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียน บ้านน้ำรีพัฒนา ดังนี้

ปีการศึกษา 2549  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1

ปีการศึกษา 2550  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2

ปีการศึกษา 2551  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา 2551  ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอน ตั้งแต่

ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาจนถึงทุกวันนี้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-20 10:07:28 น.

นายวิรพงษ์ ทะก๋า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำช้างพัฒนา

นายพสธร ชูชื่น
นางวัชรีภรณ์ ละม่อม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,633
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: 054760105 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ตรัยพสิษฐ์ เสรีนวกุล โทรศัพท์: 0941302584 อีเมล์: surawoot@nan2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]