ประวัติโรงเรียนบ้านหลวง

 

                โรงเรียนบ้านหลวง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519  เลขที่  90  หมู่ 2  บ้านป่าคา  ตำบลป่าคาหลวง  อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ 054-761048   โทรสาร  054-761049      

พื้นที่ของโรงเรียน  จำนวน   38    ไร่   3    งาน   24   ตารางวา

 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง

                อาคารเรียน

                อาคารเอนกประสงค์

                บ้านพักครู  9 หลัง

                ห้องชุด จำนวน 1 หลัง จำนวน 9 ห้อง

                ส้วม  3 หลัง  15  ที่นั่ง

                ถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33 จำนวน 4 ชุด

                สนามฟุตบอลมาตรฐานขนาดใหญ่ 1 สนาม

                สนามบาสเกตบอล  1 สนาม

                ห้องสมุด 1 ห้อง

 

การบริการทางการศึกษา

                เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

                เขตบริการ 26  หมู่บ้าน  ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง

 

ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านหลวงเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านหลวง สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2519 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เป็นโรงเรียนลำดับที่ 13 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2519 โดยได้รับอนุญาตจาก  นายโชดก  วีรธรรมพูลสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ.2518  อนุญาตให้ใช้ที่ดิน  สาธารณประโยชน์ของบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน   

       เมื่อเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  19 คน   อาศัยเปิดเรียนที่ศาลาหลังที่ทำการกิ่งอำเภอบ้านหลวง ซึ่งได้รับความกรุณาจากนายสวิง ศิริเลิศ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านหลวงในขณะนั้นให้เป็นสถานที่เรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังต่อไปนี้

  1. นายทวีศักดิ์      ชมภูมิ่ง                        พ.ศ. 2519-2535
  2. นายกฤษณเดช  วรรณวิไลย                 พ.ศ. 2535-2539
  3. นายกฤษณ์       สุวรรณประดิษฐ์           พ.ศ. 2539-2539  ( รักษาการ )
  4. นายประมวล     จันทะวัง                      พ.ศ. 2539-2543
  5. นายรังสรรค์      จันทร์เจนจบ               พ.ศ. 2543-2551
  6. นายธรรมนอง    ถามา                          พ.ศ. 2552-2556
  7. ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  อะทะยศ                     พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

 

          พ.ศ. ๒๕๑๙   สร้างอาคารแบบ ๒๑๖ ก ๖ ห้องเรียน สร้างอาคารบ้านพักครู ๒ หลังบ้านพักนักการภารโรงจำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๒๑    สร้างอาคารชั่วคราว ๓ ห้องเรียน บ้านพักครู ๑ หลัง ปรับปรุงสถานที่ทำรั้วลวดหนามเป็นเงินงบประมาณ   ๒๕๖,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๒๒    โรงเรียนมีทั้งหมด ๕ ห้องเรียน

          พ.ศ. ๒๕๒๔    โรงเรียนมีทั้งหมด ๕ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง       เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์

          พ.ศ. ๒๕๒๗    โรงเรียนมีทั้งหมด ๕ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง

          พ.ศ. ๒๕๒๙   โรงเรียนทั้งหมด ๗ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ จำนวน   ๑ หลัง เป็น เงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๓๑   โรงเรียนมีทั้งหมด ๙ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ก  อีก  ๒ ห้องเรียนเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา (คอมต. สศ)

          พ.ศ. ๒๕๓๓   โรงเรียนเปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จ. น่าน

          พ.ศ. ๒๕๓๔   โรงเรียนได้เปิดโรงเรียนสาขาแห่งที่ ๒ ที่ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จ. น่าน

          พ.ศ. ๒๕๓๕   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ๑๐๐/๒๗ เป็นเงิน ๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๓๖   เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและยกเลิกโรงเรียนสาขา ทั้ง ๒ แห่ง โรงเรียนมีทั้งหมด ๑๖ ห้องเรียน

          พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน (หอนอนจุ ๓๕ คน / ๓๖)  วงเงินประมาณ    ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท ได้รับงบสร้างหอถัง ๙/๙ วงเงินประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ F.I.B.A วงเงินประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท   ได้รับงบประมาณขุดลอกสระ วงเงินประมาณ ๘๙,๓๗๐ บาท  ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝน ๓๓ วงเงินประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๓๘   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล  (ปรับปรุง )  ตามงบประมาณปี ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๓๙   ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง) ตามงบประมาณปี ๒๕๓๘พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนจำนวน ๑ หลัง วงเงิน

๒๐๘,๙๗๙.๕๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ได้จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน 

          พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรธรณี   ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อแทนบ่อเดิมที่ชำรุด ได้รับงบประมาณในการจัดระบบไฟฟ้าในโรงเรียนงบประมาณจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล ๙๐,๐๐๐ บาท  ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธำรงค์วิทย์ ราดยางถนนด้านทิศตะวันออก ระยะทาง ๗๐ เมตร   และลาดยางบริเวณลานจอดรถยาว ๓๐ เมตรหน้าอาคาร ๒ วงเงิน ๑๕๐,๑๐๐ บาทโรงเรียนมีจำนวนอาคารเรียนมี ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ขนาด ๒ ชั้น ๑ หลัง และอาคารคอนกรีตขนาด ๒ ชั้น      ๑ หลัง สนามกีฬาหน้าโรงเรียน ๑ สนาม หอประชุมและโรงพลศึกษา ๑ หลัง โรงอาหารดัดแปลงจากอาคารไม้เก่า ๑ หลังมีห้องสมุด  ๑ ห้อง ห้องพยาบาลดัดแปลงจากห้องเรียน ๑ ห้อง หอนอนนักเรียน ๑ หลัง

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหลวง

ความหมายตราสัญลักษณ์        :       รูปแปดทิศเปรียบเสมือนเราอยู่รวมกันเพื่อพัฒนาแผ่นดินไทยไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้

อักษรย่อโรงเรียนบ้านหลวง      :       บ.ล.

สีประจำโรงเรียน                 :       ฟ้า-แดง

                                           ฟ้า หมายถึง สีของผืนฟ้าที่กว้างใหญ่ประดุจพระบารมีของในหลวง ที่ได้ทรงโปรดพระราชนาม  อำเภอบ้านหลวง

                                           แดง หมายถึง แผ่นดินที่สร้างด้วยเลือดของบรรพบุรุษ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-15 10:49:23 น.

ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง
นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง

นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์
นายหัสดินทร์ บุญเป็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,319
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054761048 อีเมล์: mattayombanluang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉราวรรณ แสงเพชร โทรศัพท์: 0897595804 อีเมล์: adcharawan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]