• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
                  1. จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีความสุข
                  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รู้จักน้อมนำหลักปรัชญา
                  เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
                  3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                  4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูบดินทร์ พวงจำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลาวัลย์ หาญจริง

 • นายวิเชียร ปิงยศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,630
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0932517261 อีเมล์: py2pong431@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพงษ์ สาวงศ์ตุ้ย โทรศัพท์: 0932517261 อีเมล์: py2pong431@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]