โรงเรียนราชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประวัติโรงเรียนราชานุเคราะห์

 

ประวัติโรงเรียนราชานุเคราะห์

 

                    โรงเรียนราชานุเคราะห์  ตั้งอยู่ เลขที่  43  หมู่ที่  7  บ้านสิบสองพัฒนา  ตำบล ผาช้างน้อย  อำเภอ ปง  จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่  15 ไร่ โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม  ตามประกาศของกรมป่าไม้ ฉบับที่ 114/2532  ลงวันที่ 27 เมษายน2532

                     โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้จัดสร้างขึ้นโดยกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครที่12ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาวีระถาวโร(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)ท่านได้เมตตามอบเงินสร้างโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 78,000  ( เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน 2 หลัง สร้างบ้านพักครู แบบชั่วคราว1 หลัง ได้รับความร่วมมือจากห้างเชียงใหม่เอเชียเป็นผู้ออกแบบปรับพื้นที่ต่างๆ   ให้การสนับสนุนวัสดุเทพื้นคอนกรีต ดำเนินการก่อสร้างใน   วันที่ 5 มกราคม  2521    เสร็จเมื่อวันที่ 28  เมษายน2521  ท่านได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1” (ศิษย์ฤๅษีลิงดำ)  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนใน วันที่ 12  พฤษภาคม 2521 โดยมี พล.ต.พร้อม  ผิวนวน (ยศขณะนั้น )ผู้บัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจ กองพลที่ 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีนักเรียนทั้งหมด 56คน มีครู 2 คน

                     ปี   พ.ศ. 2522 ทางฝ่ายทหารได้มอบโรงเรียนราชานุเคราะห์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นผู้บริหารโดยมี  พ.อ.วงค์   บุญหล้า  เป็นผู้แทนมอบและนายสมเพรียว พันธ์พัฒนากุล  หัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งในขณะนั้นมีนายสมเพรียว ปราบสงคราม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

                   ปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างส้วมแบบ พย.050 ขนาด 4 ที่นั่งเป็นเงิน 45,๐๐๐ บาท

                   ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณจากโครงการสร้างงานในชนบท ( กสช) ปี 2527สร้างถังน้ำขนาดใหญ่  1 แท้งก์   เป็นเงิน 6,200บาท นายบุญธรรม แซ่พ่าน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้บริจาคเงินสร้างเสาธงเป็นเงิน 571 บาท

                   ปี พ.ศ. 2529-2534 นายปรีชา  จูโต ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2529ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางหมู่บ้านสิบสองพัฒนาได้รับเงินงบประมาณ กสช. เป็นเงิน 93,219 บาท สร้างประปาในหมู่บ้านโดยอาศัยน้ำจากทำนบกั้นน้ำในลำห้วย โรงเรียนจึงขอใช้น้ำประปาจากงบประมาณ กสช.มาใช้ในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 4 ถัง คิดเป็นเงินงบประมาณ3,000 บาท ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างบ้านพักครูแบบถิ่นทุรกันดารเป็นเงิน  จำนวน50,000 บาท

 

 

                   ปี พ.ศ. 2531 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนจากพื้นที่เดิมมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบัน

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช 105/29   อาคารเรียน2 ชั้น 4  คูหา ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 36 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 975,000  บาท  และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ สปช.พ.1 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 8  คน โรงเรียนสาขาบ้านน้ำต้ม  2  คน

                   ปี พ.ศ. 2536 นายพิชิต  เตชะนา ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมารในการ

สร้างส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน 1 หลัง จำนวนชั้น 1  ชั้น 4  ห้อง ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60  เมตรและใช้งบประมาณก่อสร้าง 90,000 บาท

                   ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช301 / 26 จำนวน 1  หลังจำนวนชั้น 2 ชั้น 2ห้อง ขนาดกว้าง  5.40  เมตร ยาว 7 เมตร เป็นเงิน 270,000 บาท

                   ปี พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29จำนวน 1 หลัง จำนวนชั้น  2 ชั้น 3 คูหา ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 27  เมตร เป็นเงินจำนวน1,727,100บาท

                   ปี พ.ศ. 2541  นายธนากร พึ่งจิตต์ตน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง      อ.จุน   ทาง สปจ.พะเยา มีคำสั่งให้นายสมเพชร บุญยืน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน2541

                   ปี พ.ศ.2542  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ สปช105 / 29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 363 ,000  บาท มีครู 15 คน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                   ปี พ.ศ.2543  วันที่ 15 ธันวาคม  2543 ทาง สปจ.พะเยา มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายมานะ พิริยพัฒนา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีบุคลากรทั้งหมด 15  คน   ครูชาย  4 คนครูหญิง 10  คน (ครูหญิงลาศึกษาต่อ 1 คน ) นักการภารโรง 1 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)

                   ทางโรงเรียนได้ให้บริการการศึกษาแก่ชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าเย้าในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสิบสองพัฒนา บ้านน้ำต้มและบ้านม้งใหม่  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียนชาย 33  คน  มีนักเรียนหญิง 44   คน รวม 77  คน ระดับประถมศึกษา จำนวน  257  คนเป็นนักเรียนชาย 138  คน นักเรียนหญิง 119   คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 335  คน

                   โรงเรียนได้กำหนดแผนและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 โดยเริ่มพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงดังนี้  สนามหญ้า ล้อมรั้วคอนกรีตรองโรงเรียน ขยายโรงอาหาร ปรับปรุงที่แปรงฟัน ปรับปรุงสหกรณ์ร้านค้า ราดยางถนนในบริเวณโรงเรียน จัดสวนหย่อม ปรับพื้นที่การเกษตร และจัดอุทยานการศึกษา คือสร้างบ้านม้งขึ้น 3 หลัง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นฐานเน้นหลักสูตรท้องถิ่น

                   ในปีการศึกษา 2544  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งระบบ ตลอดจนได้ปฏิรูปการเรียนการสอนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอรับในสังคมทั่วไปและได้รับการจัดสรรสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา  งบประมาณ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนในทุกด้านเพื่อรองรับการจัดการศึกษา  ที่มีคุณภาพของโรงเรียนดังนี้ ได้ร่วมกับชุมชนสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 320  เมตร จำนวน 3  ด้าน จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ความยาว 50  เมตร ลาดยางภายในโรงเรียน ความยาว 70  เมตรจัดสร้างต่อเติมโรงอาหาร สร้างโรงจอดรถ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน สร้างที่ดื่มน้ำ

                   ในปีการศึกษา 2545  โรงเรียนเข้าสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียนระดับอำเภอ  และจังหวัด   ได้รับการคัดเลือกจาก  สำนักงานประถมศึกษาพะเยา ให้  เป็นตัวแทนของจังหวัด  นำผลงาน  หลักสูตรท้องถิ่น ไปแสดงนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม  ณ . จังหวัดกำแพงเพชร  ในระหว่างวันที่ 5-7  กุมภาพันธ์ 2545  และโรงเรียน ยังได้พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความจริงของ  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยลำดับและต่อเนื่อง

                   ปีการศึกษา  2546 โรงเรียนได้รับประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ๕ดาว และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ มาตรฐาน การจัดการศึกษา  จาก สมศ.   ใน  เดือน  มิถุนายน 2546  

มีบุคลากรของโรงเรียนได้ย้ายออกจำนวน 5 ท่าน   ดังนี้ 

1.  นางยุพเยาว์   คำถิน   อาจารย์  1   ระดับ  5

2.   นางสาวเส็ง   เรืองนภารัตน์   อาจารย์ 1 ระดับ  5   ย้ายไปดำรงตำแหน่ง   ณ . โรงเรียนบ้านถ้ำผาดลาด  สปอ.เชียงคำ

3.  นางสาวอดิศร ศุภการกำจร  อาจารย์  2  ระดับ  6  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียน          บ้านน้ำมิน

4. นางมาลีรัตน์ หันตุลา อาจารย์ 2 ระดับ  6  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย              สปอ.เชียงม่วน

 5. นายณัฐพล  หันตุลา  อาจารย์ 1 ระดับ 5  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก                   สปอ.เชียงม่วน และโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรามาทดแทนจำนวน 5  คนดังนี้

                   1. นางเดือนเพ็ญ  หาญสิริมาศ  อาจารย์ 1  ระดับ 3

                   2. นางมาลี  ไชยมงคล            อาจารย์ 1  ระดับ 3

                   3. นางนลินรัตน์  มีคง            อาจารย์ 1  ระดับ 4

                   4. นางรัชฎาภรณ์ ศรีกันทา       อาจารย์ 1 ระดับ 4

                   5. นางลัดดา  ศรีวรรณ           อาจารย์ 1 ระดับ 4

                   ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2546  ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหม่โดยได้ยุบ สปจ. สปอ. และหน่วยงานทางการศึกษาให้มารวมกันเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยจังหวัดพะเยา มี 2 เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนราชานุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2ในปีการศึกษา2546  ผู้บริหารโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2546  โดยมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น

                   ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนราชานุเคราะห์ มีนักเรียนจำนวน  278  คน เป็นนักเรียนชาย 140  คน นักเรียนหญิง 138   คน บุคลากร ทั้งสิ้น 14   คน ครูสายผู้สอน12  คน ครูอัตราจ้างจำนวน 1  คน บุคลากรชาย 3  คน หญิง 11คน  โรงเรียนได้จัดสร้างห้องประชาสัมพันธ์  ปรับปรุงเสาธง  สร้างโรงเก็บรถ 1  หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆ ไปให้มีความเหมาะสม    โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา      

                    ในปีการศึกษา 2548   โรงเรียนราชานุเคราะห์  มีนักเรียนจำนวน 266   คน เป็นนักเรียน129  คน นักเรียนหญิง  137  คน  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรามาทดแทนจำนวน 2  อัตรา  คือ

1. นางวณิชชา  พรมเมือง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 ร.ร.บ้านเทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2. นางชฎาพร สูงปานเขา ตำแหน่ง ครู คศ.1 ร.ร.บ้านราษฎร์ภักดี อ.เทิง จ.เชียงราย

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง จากปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการและโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัยและ

                   ในปีการศึกษา 2549  โรงเรียนราชานุเคราะห์  มีนักเรียนจำนวน  283  คน เป็นนักเรียนชาย146  คน นักเรียนหญิง 137  คน มีบุคลากรในโรงเรียนได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ดังนี้

                   1. นางลัดดา  ศรีวรรณ  ครู คศ.1ย้ายไปโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กิ่งอำเภอภูซาง

                   2. นางเดือนเพ็ญ หาญสิริมาศ ครู คศ.1  ย้ายไปโรงเรียนเทศบาล๒(แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

เทศบาลเมืองพะเยา

                   ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรามาทดแทน ข้าราชการครู 2  ตำแหน่งและพนักงานราชการ    จำนวน 1  ตำแหน่ง  ดังนี้

1.นายฉลาด เสนาธรรม  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

2.นางสาวอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

3.นายโกสินทร์ ไชยชมภู   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เปิดโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 )และผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัยและรางวัลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ระดับดี จาก สพท.พย.2ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมกายบริหารประกอบดนตรีระดับช่วงชั้นที่ 3

                   ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 312 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 44 คน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  68  คน

ในปีการศึกษา  ในปี พ.ศ.2551  นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายมานะ พิริยพัฒนา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม    โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  303  คน  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 44 คน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  68  คน

ในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนราชานุเคราะห์ โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษา         ( อ.1-อ.2 )   ระดับประถมศึกษา( ป.1-ป.6 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3  )  นักเรียนทั้งสิ้น 304 คน  โดยแยกเป็นครู  17  คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  

                   ในวันที่ 12   มิถุนายน 2552 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง ห้องเรียน 4 ห้อง เป็นเงิน 1,649,000บาท    และค่าซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 335,000 บาท

                   ในปีการศึกษา  2553  นายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์   ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,781,720 บาท เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามนโยบายและวัสดุประสงค์ของโครงการ

                  ในปีการศึกษา  2554  ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 2

          1. งบดำเนินงาน   จำนวนทั้งสิ้น   137,000  บาท

          2. งบลงทุน      จำนวนทั้งสิ้น     1,200,000  บาท

          3. งบลงทุนสิ่งก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น  จำนวนทั้งสิ้น 459,600  บาท        4. สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 ขนาดอาคารกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง จำนวน  1  หลัง  จำนวนเงินทั้งสิ้น  781,400  บาท

                   ในปีการศึกษา  2557 โรงเรียนราชานุเคราะห์โดยการนำของนายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษา( อ.1 - อ.2 ) ระดับประถมศึกษา( ป.1-ป.6 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3  )  นักเรียนทั้งสิ้น  302   คน  โดยแยกเป็นครู  16   คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  

         1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ  205/26  จำนวน   2  หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น  1,274,700  บาท

         2. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปลี่ยนโครงหลังคา กระเบื้องหลังคา จำนวนทั้งสิ้น  100,000  บาท   

                             ในปีการศึกษา  2558 โรงเรียนราชานุเคราะห์โดยการนำของนายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษา( อ.1 - อ.2 ) ระดับประถมศึกษา( ป.1-ป.6 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3 )  นักเรียนทั้งสิ้น  306   คน  โดยแยกเป็นครู  18   คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  

                             1. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558  งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย (สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล)รายการค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า-ประปา จำนวนทั้งสิ้น 964,000 บาท                                                2. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ดังรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียน  งบประมาณ  150,000  บาท

                             1. โรงเรียนราชานุเคราะห์ ได้รับเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนดีประจำตำบล (ประเมินรองรับเงื่อนไขตัวชี้วัดของโรงเรียนดีศรีตำบล/การรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ตามแนวทางของโรงเรียนดีประจำตำบล)เพื่อเสริมขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนดีประจำตำบล ตลอดจนแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

                             ในปีการศึกษา  2559 โรงเรียนราชานุเคราะห์โดยการนำของนายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษา( อ.1 - อ.2 ) ระดับประถมศึกษา( ป.1-ป.6 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3  )  นักเรียนทั้งสิ้น  296   คน  โดยแยกเป็นครู 18    คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  

                             2. โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้สมัครเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐที่เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนต้นแบบ และได้ส่งนายภาณุวงศ์  ชัยวร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม  2559  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับมอบนโยบายดังต่อไปนี้

           - เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิผล และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

          - เป้าหมายโครงการเพื่อให้โรงเรียนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต

           - โครงการโรงเรียนประชารัฐ มีเป้าหมาย ระยะที่ 1 จำนวน 3,342 โรงเรียน ที่จะได้รับการพัฒนาตามโครงการภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชน 1,000 คน และมีSchool Sponsor จากภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้วย

           - โรงเรียนประชารัฐจะได้ประโยชน์ทั้ง ครู โรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน

           - บทบาทของผู้บริหารในนามภาครัฐ ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ไม่ปัดความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนไปให้โครงการโรงเรียนประชารัฐ   

            - ระบบการศึกษายังบริหารจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

            - โครงการโรงเรียนประชารัฐ มีระยะเวลาทำงาน 3 ปี (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2561) เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้ครอบคลุม 7,424 ตำบล ระยะแรกเริ่มนำร่อง 3,342 โรง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

             - โครงการนี้ทั้งครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ โรงเรียนจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ให้ผู้บริหารทุ่มเท ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทำตัวเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว

          -  บทบาทที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐ คือ การทุ่มเทกับการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ทั้งยังต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โครงการ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะทำให้โรงเรียนสามารถยืนได้ด้วยตนเองในอนาคต

           -  เมื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐ ครูและบริหารต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่สำคัญจะต้องไม่ปัดความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนให้กับโครงการ รวมถึงจะต้องไม่ร้องขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนตามความต้องการของตนเอง (การสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามแผนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐตามที่รัฐบาลวางแนวทางไว้ )

          - ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ต้องฝืนธรรมชาติของตัวเอง เพื่อที่จะทำให้โครงการโรงเรียนประชารัฐเกิดขึ้นได้จริง และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราทุกคน

ผู้นำด้านการศึกษาที่ยั่งยืน" นำเสนอการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐใน 3 โครงการหลัก ได้แก่ 1.โครงการปฏิรูปการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ 10 ด้าน (Strategic Transformation) ซึ่งประกอบด้วย ความโปร่งใสของข้อมูล การเข้าถึงไอซีทีของครูและนักเรียนทุกโรงเรียน นำกลไกตลาดมาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน เปลี่ยนวิธีเรียนจากครูเป็นศูนย์กลางเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ หาข้อมูลด้วยตนเอง การพัฒนาผู้นำโรงเรียน การปลูกฝังคุณธรรม จิตอาสาให้แก่นักเรียน นำครูต่างประเทศเข้ามาช่วยสอน การสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

          การสนับสนุนเยาวชนที่เป็นคนดี มีความเป็นผู้นำ ให้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างศูนย์กลางการศึกษา 2.โครงการพัฒนาผู้นำ CONNEXT ED (School Partner Leadership Program) ซึ่งเป็นโครงการที่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ (School Sponsor) จะคัดเลือกผู้นำในองค์กร (School Partner) เพื่อเข้าร่วมลงพื้นที่ วางแผนพัฒนาร่วมกับผู้นำโรงเรียน และนำเสนอแผนงานเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากSchool Sponsor และ 3.โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านงานวิจัย (Education Hubs) สนับสนุนกองทุนเพื่องานวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการทั้งหมดดังกล่าว มีขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 3 ข้อ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

          สำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ    โดยคณะทำงานกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

           การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติ และกลุ่มที่ 5 การพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาค นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม Action Learning ที่แบ่งกลุ่มย่อยผู้นำโรงเรียน เพื่อระดมความคิดจากทั้ง 19 Clusters พร้อมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และความคาดหวังของโรงเรียน อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อนำไปสู่การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำต่อไป

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-24 14:23:32 น.

นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชานุเคราะห์

นายภาณุวงศ์ ชัยวร
นางสาวเปรมหทัย ไชยวุฒิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,305
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: py2pong433@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ โทรศัพท์: 0904594328 อีเมล์: py2pong433@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]