โรงเรียนราชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ประวัติโรงเรียนราชานุเคราะห์

 

ประวัติโรงเรียนราชานุเคราะห์

 

                    โรงเรียนราชานุเคราะห์  ตั้งอยู่ เลขที่  43  หมู่ที่  7  บ้านสิบสองพัฒนา  ตำบล ผาช้างน้อย  อำเภอ ปง  จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่  15 ไร่ โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม  ตามประกาศของกรมป่าไม้ ฉบับที่ 114/2532  ลงวันที่ 27 เมษายน2532

                     โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้จัดสร้างขึ้นโดยกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครที่12ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาวีระถาวโร(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)ท่านได้เมตตามอบเงินสร้างโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 78,000  ( เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน 2 หลัง สร้างบ้านพักครู แบบชั่วคราว1 หลัง ได้รับความร่วมมือจากห้างเชียงใหม่เอเชียเป็นผู้ออกแบบปรับพื้นที่ต่างๆ   ให้การสนับสนุนวัสดุเทพื้นคอนกรีต ดำเนินการก่อสร้างใน   วันที่ 5 มกราคม  2521    เสร็จเมื่อวันที่ 28  เมษายน2521  ท่านได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1” (ศิษย์ฤๅษีลิงดำ)  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนใน วันที่ 12  พฤษภาคม 2521 โดยมี พล.ต.พร้อม  ผิวนวน (ยศขณะนั้น )ผู้บัญชาการหน่วยรบเฉพาะกิจ กองพลที่ 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีนักเรียนทั้งหมด 56คน มีครู 2 คน

                     ปี   พ.ศ. 2522 ทางฝ่ายทหารได้มอบโรงเรียนราชานุเคราะห์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นผู้บริหารโดยมี  พ.อ.วงค์   บุญหล้า  เป็นผู้แทนมอบและนายสมเพรียว พันธ์พัฒนากุล  หัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งในขณะนั้นมีนายสมเพรียว ปราบสงคราม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

                   ปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างส้วมแบบ พย.050 ขนาด 4 ที่นั่งเป็นเงิน 45,๐๐๐ บาท

                   ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณจากโครงการสร้างงานในชนบท ( กสช) ปี 2527สร้างถังน้ำขนาดใหญ่  1 แท้งก์   เป็นเงิน 6,200บาท นายบุญธรรม แซ่พ่าน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้บริจาคเงินสร้างเสาธงเป็นเงิน 571 บาท

                   ปี พ.ศ. 2529-2534 นายปรีชา  จูโต ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2529ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางหมู่บ้านสิบสองพัฒนาได้รับเงินงบประมาณ กสช. เป็นเงิน 93,219 บาท สร้างประปาในหมู่บ้านโดยอาศัยน้ำจากทำนบกั้นน้ำในลำห้วย โรงเรียนจึงขอใช้น้ำประปาจากงบประมาณ กสช.มาใช้ในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 4 ถัง คิดเป็นเงินงบประมาณ3,000 บาท ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างบ้านพักครูแบบถิ่นทุรกันดารเป็นเงิน  จำนวน50,000 บาท

 

 

                   ปี พ.ศ. 2531 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนจากพื้นที่เดิมมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบัน

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช 105/29   อาคารเรียน2 ชั้น 4  คูหา ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 36 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 975,000  บาท  และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ สปช.พ.1 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 8  คน โรงเรียนสาขาบ้านน้ำต้ม  2  คน

                   ปี พ.ศ. 2536 นายพิชิต  เตชะนา ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมารในการ

สร้างส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน 1 หลัง จำนวนชั้น 1  ชั้น 4  ห้อง ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60  เมตรและใช้งบประมาณก่อสร้าง 90,000 บาท

                   ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช301 / 26 จำนวน 1  หลังจำนวนชั้น 2 ชั้น 2ห้อง ขนาดกว้าง  5.40  เมตร ยาว 7 เมตร เป็นเงิน 270,000 บาท

                   ปี พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29จำนวน 1 หลัง จำนวนชั้น  2 ชั้น 3 คูหา ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 27  เมตร เป็นเงินจำนวน1,727,100บาท

                   ปี พ.ศ. 2541  นายธนากร พึ่งจิตต์ตน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง      อ.จุน   ทาง สปจ.พะเยา มีคำสั่งให้นายสมเพชร บุญยืน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน2541

                   ปี พ.ศ.2542  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ สปช105 / 29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 363 ,000  บาท มีครู 15 คน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                   ปี พ.ศ.2543  วันที่ 15 ธันวาคม  2543 ทาง สปจ.พะเยา มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายมานะ พิริยพัฒนา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีบุคลากรทั้งหมด 15  คน   ครูชาย  4 คนครูหญิง 10  คน (ครูหญิงลาศึกษาต่อ 1 คน ) นักการภารโรง 1 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)

                   ทางโรงเรียนได้ให้บริการการศึกษาแก่ชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าเย้าในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสิบสองพัฒนา บ้านน้ำต้มและบ้านม้งใหม่  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียนชาย 33  คน  มีนักเรียนหญิง 44   คน รวม 77  คน ระดับประถมศึกษา จำนวน  257  คนเป็นนักเรียนชาย 138  คน นักเรียนหญิง 119   คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 335  คน

                   โรงเรียนได้กำหนดแผนและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 โดยเริ่มพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงดังนี้  สนามหญ้า ล้อมรั้วคอนกรีตรองโรงเรียน ขยายโรงอาหาร ปรับปรุงที่แปรงฟัน ปรับปรุงสหกรณ์ร้านค้า ราดยางถนนในบริเวณโรงเรียน จัดสวนหย่อม ปรับพื้นที่การเกษตร และจัดอุทยานการศึกษา คือสร้างบ้านม้งขึ้น 3 หลัง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นฐานเน้นหลักสูตรท้องถิ่น

                   ในปีการศึกษา 2544  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งระบบ ตลอดจนได้ปฏิรูปการเรียนการสอนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอรับในสังคมทั่วไปและได้รับการจัดสรรสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา  งบประมาณ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนในทุกด้านเพื่อรองรับการจัดการศึกษา  ที่มีคุณภาพของโรงเรียนดังนี้ ได้ร่วมกับชุมชนสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 320  เมตร จำนวน 3  ด้าน จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ความยาว 50  เมตร ลาดยางภายในโรงเรียน ความยาว 70  เมตรจัดสร้างต่อเติมโรงอาหาร สร้างโรงจอดรถ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน สร้างที่ดื่มน้ำ

                   ในปีการศึกษา 2545  โรงเรียนเข้าสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียนระดับอำเภอ  และจังหวัด   ได้รับการคัดเลือกจาก  สำนักงานประถมศึกษาพะเยา ให้  เป็นตัวแทนของจังหวัด  นำผลงาน  หลักสูตรท้องถิ่น ไปแสดงนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม  ณ . จังหวัดกำแพงเพชร  ในระหว่างวันที่ 5-7  กุมภาพันธ์ 2545  และโรงเรียน ยังได้พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความจริงของ  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยลำดับและต่อเนื่อง

                   ปีการศึกษา  2546 โรงเรียนได้รับประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ๕ดาว และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ มาตรฐาน การจัดการศึกษา  จาก สมศ.   ใน  เดือน  มิถุนายน 2546  

มีบุคลากรของโรงเรียนได้ย้ายออกจำนวน 5 ท่าน   ดังนี้ 

1.  นางยุพเยาว์   คำถิน   อาจารย์  1   ระดับ  5

2.   นางสาวเส็ง   เรืองนภารัตน์   อาจารย์ 1 ระดับ  5   ย้ายไปดำรงตำแหน่ง   ณ . โรงเรียนบ้านถ้ำผาดลาด  สปอ.เชียงคำ

3.  นางสาวอดิศร ศุภการกำจร  อาจารย์  2  ระดับ  6  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียน          บ้านน้ำมิน

4. นางมาลีรัตน์ หันตุลา อาจารย์ 2 ระดับ  6  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย              สปอ.เชียงม่วน

 5. นายณัฐพล  หันตุลา  อาจารย์ 1 ระดับ 5  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก                   สปอ.เชียงม่วน และโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรามาทดแทนจำนวน 5  คนดังนี้

                   1. นางเดือนเพ็ญ  หาญสิริมาศ  อาจารย์ 1  ระดับ 3

                   2. นางมาลี  ไชยมงคล            อาจารย์ 1  ระดับ 3

                   3. นางนลินรัตน์  มีคง            อาจารย์ 1  ระดับ 4

                   4. นางรัชฎาภรณ์ ศรีกันทา       อาจารย์ 1 ระดับ 4

                   5. นางลัดดา  ศรีวรรณ           อาจารย์ 1 ระดับ 4

                   ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2546  ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหม่โดยได้ยุบ สปจ. สปอ. และหน่วยงานทางการศึกษาให้มารวมกันเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยจังหวัดพะเยา มี 2 เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนราชานุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2ในปีการศึกษา2546  ผู้บริหารโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2546  โดยมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น

                   ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนราชานุเคราะห์ มีนักเรียนจำนวน  278  คน เป็นนักเรียนชาย 140  คน นักเรียนหญิง 138   คน บุคลากร ทั้งสิ้น 14   คน ครูสายผู้สอน12  คน ครูอัตราจ้างจำนวน 1  คน บุคลากรชาย 3  คน หญิง 11คน  โรงเรียนได้จัดสร้างห้องประชาสัมพันธ์  ปรับปรุงเสาธง  สร้างโรงเก็บรถ 1  หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆ ไปให้มีความเหมาะสม    โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา      

                    ในปีการศึกษา 2548   โรงเรียนราชานุเคราะห์  มีนักเรียนจำนวน 266   คน เป็นนักเรียน129  คน นักเรียนหญิง  137  คน  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรามาทดแทนจำนวน 2  อัตรา  คือ

1. นางวณิชชา  พรมเมือง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 ร.ร.บ้านเทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

2. นางชฎาพร สูงปานเขา ตำแหน่ง ครู คศ.1 ร.ร.บ้านราษฎร์ภักดี อ.เทิง จ.เชียงราย

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง จากปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการและโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัยและ

                   ในปีการศึกษา 2549  โรงเรียนราชานุเคราะห์  มีนักเรียนจำนวน  283  คน เป็นนักเรียนชาย146  คน นักเรียนหญิง 137  คน มีบุคลากรในโรงเรียนได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ดังนี้

                   1. นางลัดดา  ศรีวรรณ  ครู คศ.1ย้ายไปโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กิ่งอำเภอภูซาง

                   2. นางเดือนเพ็ญ หาญสิริมาศ ครู คศ.1  ย้ายไปโรงเรียนเทศบาล๒(แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

เทศบาลเมืองพะเยา

                   ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรามาทดแทน ข้าราชการครู 2  ตำแหน่งและพนักงานราชการ    จำนวน 1  ตำแหน่ง  ดังนี้

1.นายฉลาด เสนาธรรม  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

2.นางสาวอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

3.นายโกสินทร์ ไชยชมภู   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เปิดโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 )และผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัยและรางวัลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ระดับดี จาก สพท.พย.2ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมกายบริหารประกอบดนตรีระดับช่วงชั้นที่ 3

                   ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 312 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 44 คน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  68  คน

ในปีการศึกษา  ในปี พ.ศ.2551  นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายมานะ พิริยพัฒนา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม    โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  303  คน  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 44 คน นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  68  คน

ในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนราชานุเคราะห์ โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษา         ( อ.1-อ.2 )   ระดับประถมศึกษา( ป.1-ป.6 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3  )  นักเรียนทั้งสิ้น 304 คน  โดยแยกเป็นครู  17  คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  

                   ในวันที่ 12   มิถุนายน 2552 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง ห้องเรียน 4 ห้อง เป็นเงิน 1,649,000บาท    และค่าซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 335,000 บาท

                   ในปีการศึกษา  2553  นายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์   ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,781,720 บาท เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามนโยบายและวัสดุประสงค์ของโครงการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-15 22:16:38 น.

นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชานุเคราะห์

นางสาวบุษกร ปัญญาภู
นายนิคม อินต๊ะวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: py2pong433@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกฤตพร กันทะมาลา โทรศัพท์: 0812890619 อีเมล์: py2pong433@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ