โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประวัติโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

 

สภาพทั่วไป

       ๑.ภาพรวมของสถานศึกษา

                ๑.๑ ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตั้งอยู่ที่บ้านสบสม หมู่ที่ ๓  ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของประมาณ  ๘๐๐  เมตร ห่างจาก

ตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  ๑๓๕ กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  ประมาณ  ๗๕ กิโลเมตร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเชียงของ   ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)  มาเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๔๐   มาจนถึงปัจจุบันนี้   และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับการคัดเลือกประชาคมอำเภอเชียงของ ให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอเชียงของ ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งอำเภอในฝันของรัฐบาล

                        พ.ศ.๒๔๗๗   แยกมาจากโรงเรียนประชาบาล   ตำบลเวียง ๑ (เชียงของโกศัลย์วิทย์)   คือ  โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ปัจจุบันนี้   ได้อาศัยศาลาวัดสบสม  หมู่ที่ ๓  ตำบลเวียง  เป็นสถานที่สอนนักเรียนชั่วคราว

                        พ.ศ.๒๔๗๙   ได้สร้างอาคารเรียนครึ่งถาวร    และได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนใหม่นี้เป็นต้นมา   มีนายพิช  กระทุ่มวัน  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน   และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                        พ.ศ.๒๕๐๐   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นปีแรกและให้ครูทั่วประเทศบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนวันครูขึ้นทุกภาคการศึกษา   ทางราชการจับฉลากการก่อสร้างภาคการศึกษา  ๘ ได้อำเภอเชียงของ   หม่อมหลวงปิ่น   มาลากุล    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มาเลือกสถานที่ก่อสร้าง   เลือกได้โรงเรียนนี้เพราะมีบริเวณกว้างขวางจึงเป็นการเหมาะสม  งบประมาณการก่อสร้าง  ๓๐๐,๐๐๐บาท การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)   ตั้งแต่นั้นมา

        พ.ศ.๒๕๑๘   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗   จำนวนเงิน๒๐๐,๐๐๐ บาท  

ขยายการศึกษาจัดชั้นเรียนสูงขึ้นอีก ๓  ปี    เป็นเปิดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    ถึง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

 

 

                        พ.ศ.๒๕๑๙   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสร้างบ้านพักครู

๒  หลัง   หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท   โรงฝึกงาน ๑ หลัง  ๖๐,๐๐๐ บาท   และซ่อมแซมบ้านพักครู ๒ หลัง  หลังละ  ๓๕,๐๐๐ บาท

                        พ.ศ.๒๕๒๒   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.๐๒  ขนาด ๘ ห้องเรียน   จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๔๖๐,๐๐๐ บาท

                        พ.ศ.๒๕๒๓ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ชร.๐๒ ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน   เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

                                         พ.ศ.๒๕๒๕   ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  ได้ยุบโรงเรียนบ้าน   ทุ่งดุกมาเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)  โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านทุ่งดุกสาขาสบสม

                        พ.ศ.๒๕๒๗   พ.ต.อ.ปรีชา  ติยะธะ    ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้บริจาคทรัพย์  ๑๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษา  ช่วยเหลือนักเรียนยากจนแต่เรียนดี  โดยตั้งชื่อว่า  “ มูลนิธิโรงเรียนวันครูสามัคคี "   ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  " มูลนิธิโรงเรียนอนุบาล เชียงของ "

                         พ.ศ.๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๕๒๖   เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท    ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ได้ยุบโรงเรียนสาขาบ้านทุ่งดุกรวมเป็นโรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)   ครูและนักเรียนตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียนสาขาทุ่งดุก เป็นของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

                        พ.ศ.๒๕๒๙   ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  จำนวน ๒ ห้องเรียน

                        พ.ศ.๒๕๓๒   ได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนนำร่อง  ในการสอนแผนบูรณาการและทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และทำการสอนข่าวประจำวัน

                        -   ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  เปิดสอนชั้นอนุบาล จำนวน๒  ห้องเรียน

                        พ.ศ.๒๕๓๓   ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล  ขนาด ๑๓X๒๒  เมตร  เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท   และได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน สร้างรั้วโรงเรียนยาว ๘๒ เมตร

                        พ.ศ.๒๕๓๗   ชาวบ้านได้บริจาคทรัพย์สินและแรงงาน  สร้างห้องสมุดขนาด  ๒  ห้องเรียน  เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                        พ.ศ.๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด ๔ ห้องเรียน   เป็นเงิน ๑,๖๒๒,๑๖๕ บาท   จำนวน ๑ หลัง

                                พ.ศ.๒๕๔๐  โรงเรียนเข้าสู่ระบบปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อย่างละ  ๑  ห้อง พร้อมอุปกรณ์ทางการเรียน

                พ.ศ.๒๕๔๓  โรงเรียนได้รื้ออาคารวันครู  ๒๕๐๐    เนื่องจากสภาพชำรุดทรุดโทรมมากในปีการศึกษา  ๒๕๔๓   นางแก่นจันทร์  บุบผาชื่น มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อ  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓   และโรงเรียนได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก  ๑๐  เครื่อง จากงบบริจาคของผู้ปกครอง เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

                             ปีการศึกษา  ๒๕๔๔  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่แล้ว                               

ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   มุ่งพัฒนาคณะครูให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ       นายอัครเดช  ยมภักดี    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  แทนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ

                                ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมอำเภอเชียงของให้เป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ นี้ทางโรงเรียนได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เช่น ก่อสร้างถนนด้านทิศเหนือ ถึงประตูทางเข้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เป็นระยะทาง ๑๕๐ เมตร ก่อสร้างสนามเทนนิส ,  สนามฟุตซอล, สนาม  วอลเล่ย์บอล รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท )

                                ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับการสนับสนุนการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลเชียงของ(สบสมวันครู ๒๕๐๐) ในการจัดสร้างถนนภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๓๑๕ เมตร เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                                ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย    เขต ๔ เป็นศูนย์การศึกษาปฐมวัยต้นแบบของอำเภอเชียงของ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา  ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน)

                                ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสบสมวันครู (วันครู ๒๕๐๐)  หรือโรงเรียนอนุบาลเชียงของในปัจจุบัน

ในการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เป็นงบประมาณ

                ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนอนุบาลเชียงของได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ประเภทที่ ๑

                ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ และได้รับรางวัลเกียรติคุณอันดับที่ ๓ ของประเทศ ในการประกวดสุดยอดเพชร ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของประเทศ โดยกรมอนามัยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๓โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัครเดช ยมภักดี ได้รับรางวัลคุรุสภา จาก สำนักงานคุรุสภา

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นายไพรัตน์  คำปา ได้รับรางวัลคุรุสดุดี นางสมลักษณ์  สมจิตต์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง นายอัครเดช  ยมภักดี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๒ (รางวัลอันทรงคุณค่าของ สพฐ.:OBEC AWARDS) ด้านการบริหารจัดการ และนางสมลักษ์ สมจิตต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๖ (รางวัลอันทรงคุณค่าของ สพฐ.: OBEC AWARDS) สาขาการสอนภาษาไทย ด้านวิชาการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ

นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
นางสาวไดเอนด์ ฟาบาเบอร์ฟาร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,267
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-050950 อีเมล์: warapron_wong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครเดช ยมภักดี โทรศัพท์: 053-791353 อีเมล์: kru_yaiack@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]