โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •           1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิถีประชาธิปไตย

            3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี รักการเรียนรู้

            4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู

            5. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

            6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

            8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-31 09:47:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัลลภ ตลับทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิตรา จักรสมศักดิ์

 • นางณัฏฐิกา พิชัยยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,219
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]