โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง(Mission)

                      1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            

                      2.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

                      3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

       4.ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี                    

      5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม                            

  เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง(Objective)

                      1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                                        

        2.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน                                    

       3.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             

      4.นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี                                    

      5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  จุดเน้น                                                                                                 

  1.การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

  2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

  3.พัฒนาระบบการดูแล และช่วยเหลือนักเรียน

                4.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางการแข่งขัน  มุ่งสู่มาตรฐานสากล

                5.เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นการเรียนการสอนแนววิถีพุทธและสถานศึกษาสีขาว

  เอกลักษณ์        สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน ดี เก่ง มีสุข                                                                 

  อัตลักษณ์         ระดับปฐมวัย                ยิ้มง่าย ไหว้สวย                                       

                          ระดับประถมศึกษา        วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:44 น.

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]