โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เด็กไทยรู้เท่าทันทันสื่อ ICT

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT

 

ประวัติโรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

 

ประวัติโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

                    โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ตั่งอยู่เลขที่  31  หมู่ที่  24  ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่  15 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2538   โดยทางโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

          1.อาคารเรียน แบบ สปจ.ชร. 101/37   จำนวน        1       หลัง

          2.โรงอาหารแบบต่อเติม                จำนวน        1        ห้อง

          3.ห้องพักครูแบบต่อเติม                จำนวน        1        ห้อง

          4.บ้านพักครูแบบ  สปจ.ชร. 301/37   จำนวน        1        หลัง

          5.ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33             จำนวน        3        ชุด 

          6.ส้วมแบบ สปจ.ชร.604/37  แบบ 2 ที่นั่ง   จำนวน      1   หลัง

          7.ส้วมแบบสร้างเอง แบบ  4  ที่นั่ง            จำนวน      1   หลัง

          8.ห้องสมุดแสงหนึ่ง แบบสร้างเอง              จำนวน      1   หลัง

      โดยพื้นที่ของโรงเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น  ประมาณ  6  ไร่  3  งาน

 

อาณาเขตของโรงเรียน

       ทิศเหนือ   ยาว    135  เมตร   ติดกับที่ดินของนายชาญชัย  จรูญสกุลวงศ์      

       ทิศใต้      ยาว    132  เมตร   ติดกับที่ดินของนายเรืองเดช  ธิโนชัย

       ทิศตะวันออก  ยาว  50  เมตร   ติดกับภูเขา

       ทิศตะวันตก   ยาว  100 เมตร   ติดกับถนนสายบ้านฮวก-ผาตั้ง

            ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียนเข้าเรียน  จำนวน  8  คน เป็นชาย  5  คนเป็นหญิง  3  คน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โดยมีนายบันเทิง  เครือวงศ์ เป็นผู้ปฎิบัติการสอน มีนายฉัตรชัย  สุวรรณจักษ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

           เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2538 ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายชำนาญ  ขบวนงาม  หัวหน้าคุมงานและรถแทร็กเตอร์ นำเครื่องจักรดังกล่าวมาปรับสนามโรงเรียนและตัดถนนขึ้นบ้านพักครู คิดเป็นมูลค่าประมาณ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

          วันที่  16  กุมภาพันธ์  2539    ทางโรงเรียนได้จัดทำพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับทางโรงเรียน โดยมีนายวิศิษฐ์  วงศ์สว่าง หัวหน้าศึกษานิเทศก์อำเภอเทิง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง มาเป็นประธานในพิธีเปิด

          วันที่  17  ธันวาคม  2543  นายช่างณนนท์  พุ่มแย้ม นายช่างโครงการดำเนินการเองที่ 3(น่าน) ได้นำรถเกรดและรถบดถนน มาทำการปรับสนามโรงเรียน คิดเป็นมูลค่าประมาณ  15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

         ต่อมาวันที่  24  พฤษภาคม  2547   ทางโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยได้แต่งตั้งนายสมบัติ  บุญศรี ข้าราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2  ระดับ 7  มาปฏิบัติราชการแทนนายบันเทิง  เครือวงศ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากราชการโดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 15 คน สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนายฉัตรชัย  สุวรรณจักษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

         ต่อมาวันที่  15  ตุลาคม  2548  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัทยามาฮาสินธานีเชียงรายจำกัด ให้งบประมาณในการจัดสร้างห้องพักครูแบบต่อเติม ขนาด  5 × 5  เมตร จำนวนทั้งสิ้น  50,000    บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และได้ทำการรับมอบ เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2548

         ต่อมา วันที่  16  ธันวาคม  2549  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนวิงมาร์เก๊ตติ้ง ได้ให้งบประมาณในการจัดสร้างโรงอาหารแบบต่อเติม  จำนวนทั้งสิ้น  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และได้ทำการรับมอบเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2549

         ต่อมา วันที่  15  มีนาคม  2550  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่  4  นำโดยอาจารย์วิทยา อเนกะเวียง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาออกค่ายพัฒนาและได้ทำการก่อสร้างต่อเติมหน้าอาคารเรียนโดยใช้งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ตลอดจนได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  3  เครื่อง มูลค่าประมาณ  70,000   บาท

        ต่อมา วันที่   4  มิถุนายน  2550  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ.7(4)/2 นำโดยอาจารย์วิทยา  อเนกะเวียง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาออกค่ายพัฒนาและได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบสร้างเอง จำนวน  4  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  มูลค่าประมาณ   70,000   บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  และได้ทำการรับมอบเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2550

       ต่อมา วันที่   30  มกราคม  2551  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์วทบ.8(4)/4,8(4)/41,492(4)/52 นำโดยอาจารย์วิทยา  อเนกะเวียง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาออกค่ายพัฒนาและได้ทำการก่อสร้างห้องสมุดแบบสร้างเอง ชื่อห้องสมุดแสงหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ขนาดความกว้าง  5  เมตร ยาว  5  เมตร งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   และทำการรับมอบเมื่อวันที่  20  มกราคม  2551

           ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ได้รับพระราชพระอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก “โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย” เป็น “โรงเรียนเพียงหลวง 16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี”       ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  15  คน เป็นชาย  10  คน เป็นหญิง  5  คน โดยมีนายสมบัติ  บุญศรี ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการ เป็นผู้ปฎิบัติการสอน มีนายพิพัฒน์  อุทธิยา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         ปีการศึกษา  2561 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  20  คน เป็นชาย  13  คน เป็นหญิง  7  คน โดยมีนายสมบัติ  บุญศรี ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และนางสาวนุชจิรา  ปิงวงค์ ตำแหน่งพนักงานราชการ เป็นผู้ปฎิบัติการสอน โดยมีนายพิพัฒน์   อุทธิยา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-29 13:37:35 น.

นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นุชจิรา ปิงวงค์ โทรศัพท์: 0838628096 อีเมล์: piglet_nuch@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]