• ประวัติโรงเรียน
 •                    โรงเรียนสันกลางวิทยา (บ้านป่าข่า) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยมีนายบุญเป็ง  มาคำมี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก มีนักเรียนจำนวน 72 คน อาศัยศาลาวัดเชียงยืนเป็นที่เรียน

                     พ.ศ. 2484 นายพรหมวัง  อุปวรรณ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ราษฎรซื้อที่ดินบริจาค จำนวน 4 ไร่ 3 งาน และสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง

                     พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการโรงเรียน กศ.พช.(โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท)

                     พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ 1 -2 และเด็กเล็ก)

                     พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านป่าข่าเป็นโรงเรียนอนุบาลสันกลางโดยประกาศของคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย

                     พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพาน

                     พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลสันกลางเป็นโรงเรียนสันกลางวิทยา

                     พ.ศ. 2552 (8 ธันวาคม) นายธวัท  ธรรมสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                     พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดี ประจำตำบล

                     ปัจจุบันโรงเรียนสันกลางวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 81 คน มีครูทำการสอน 14 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้ 3       

                    จำนวน  1 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 16:00:12 น.

โรงเรียนสันกลางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0934383322 อีเมล์: Sanklangvittaya9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนงค์นาฏ บัวแดง โทรศัพท์: 0895547708 อีเมล์: anongnart_127@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]