• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรายคำ             ประธาน

  2. เด็กหญิงรุจิดา  ชัยอาษา               รองประธาน

  3. เด็กหญิงมัลลิกา  ต๊ะป้อ                  เลขานุการ

  4. เด็กหญิงวรรณิชา  มะโนวรรณ์        เหรัญญิก

  5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรายคำ            ฝ่ายวิชาการ

  6. เด็กหญิงสุวนันท์  ปวนสุรินทร์        ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  7. เด็กชายธนกร  ปานมา                   ฝ่ายอาคารสถานที่

  8. เด็กหญิงอรนุช  วรรณแก้ว             ฝ่ายปฏิคม

  9. เด็กชายภูชิต  อิ่นแปง                   ฝ่ายกีฬา

  10.เด็กหญิงวรรณิชา  มะโนวรรณ์     ฝ่ายอนามัย 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 16:00:12 น.

โรงเรียนสันกลางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0934383322 อีเมล์: Sanklangvittaya9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนงค์นาฏ บัวแดง โทรศัพท์: 0895547708 อีเมล์: anongnart_127@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]