• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

              1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

              2. ส่งเสริมผู้เร๊ยนมีคุณธรรม จริยธรรม

              3. จัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดแล้อม

              4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย

              1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 80

              2. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม

              3. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้

              4. จัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภฺมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

              5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 80


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 16:00:12 น.

โรงเรียนสันกลางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0934383322 อีเมล์: Sanklangvittaya9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนงค์นาฏ บัวแดง โทรศัพท์: 0895547708 อีเมล์: anongnart_127@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]