โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อโรงเรียนบ้านใหม่ในได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีเขตบริการสองหมู่บ้านคือ บ้านใหม่ในและบ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ ๗ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามหนังสือจังหวัดที่ ๖๔๒๗/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๑  และได้จัดตั้งเปิดทำการสอนวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๐๑  เป็นต้นมา  โดยใช้ศาลาวัดวังผาข้อน มีนายมอน
    จังขันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอน ๑ ปี  ได้ย้ายมาสร้างในที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ ๑๒ ไร่ และสมทบสร้างอาคารไม้ ๑ หลัง แบบ ป.๑ค. ราคา ๕๒,๐๐๐ บาท
    (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เปิดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑–ป.๔


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:19:01 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053677630 อีเมล์: banmai11@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายรธาราธิป ยอดวงศ์ โทรศัพท์: 053677630 อีเมล์: banmai11@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]