โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ประวัติโรงเรียนประชารัฐพัฒนา

 

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  เดิมชื่อ  โรงเรียนห้วยยาโน     ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2526 โดยการริเริ่มของ   นายสุจินต์  โตพังเทียม หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่  5    (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน) เพื่อให้การศึกษาแก่      บุตรหลานของพนักงาน  ลูกจ้างในหน่วยงาน  โดยก่อสร้าง      อาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  งบประมาณ  80,000 บาท  จ้างครูมา  ทำการสอน  4  คน

           วันที่  29  กรกฎาคม พ.ศ. 2528  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.) ได้รับโอนเป็นโรงเรียนในสังกัด  โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาชื่อว่า  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน  สาขาห้วยยาโน   มีนายบุญมี  สุขสวัสดิ์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และมีข้าราชการครูมาปฏิบัติราชการจำนวน  3  คน

            วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2532  สปช. โดยคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อว่า  โรงเรียนบ้านห้วยยาโน  มีนายศรีเนตร  สมวันดี  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีครู  5  คน

            พ.ศ. 2543  นายคเณศ   พงศ์สุวรรณ  ผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้น  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในบริเวณปัจจุบัน  โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่  จำนวน  10  ไร่ 62 ตารางวา  ซึ่งตั้งอยู่             ในหมู่บ้านปางผักฮี้  หมู่ที่  12 ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  ได้อนุมัติเมื่อปี 2554

พ.ศ. 2551  ทางราชการได้ย้าย  นายพรชัย   บุณยรัตน์  จากโรงเรียนบ้านถ้ำปลา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่  3  กันยายน  2551  จนถึง พ.ศ. 2555

พ.ศ.  2555  ทางราชการได้ย้าย  นางพันธ์ทิภา   สร้างช้าง  จากโรงเรียนบ้านหนองครก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่  12  พฤศจิกายน  2555  จนถึง ปัจจุบัน

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา   มีเขตบริการดังนี้

            1. หย่อมบ้านป่าบงงามบน  (อาข่า)

            2. หย่อมบ้านป่าบงงามล่าง  (อาข่า)

            3.หย่อมบ้านใหม่ลั๊วะ  (ลั๊วะ)

            4. หย่อมบ้านห้วยปู  (ลาหู่)

            5. หย่อมบ้านปางผักฮี้  (ไทย,ไทยใหญ่,ไทยลื้อ)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชารัฐพัฒนา

นางรพีพร ณ น่าน
นางนันทรัตน์ จักรสาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

961
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-180018 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทวีศักดิ์ ก้างออนตา โทรศัพท์: 053-180018 อีเมล์: taweesak.kang@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]