• คณะกรรมการนักเรียน
 • ครูที่ปรึกษา

  1.  นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์

  2.  นายสมชาติ  สิริโอสกุล

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  เด็กหญิงสิรินดา จันธินุมาส ประธาน
  เด็กชายสิรวิชญ์ ธิวงศ์ รองประธาน
  เด็กหญิงสุชาดา ศรีสุราช รองประธาน
  เด็กหญิงศศิวิมล ดวงไทย เลขานุการ
   -ฝ่ายปกครองชาย
  เด็กชายชยณัฐ กันทะวัง (หัวหน้า)
  เด็กชายทักษ์ดนัย ใจมา
  เด็กชายวริทธิ์ เเซ่จิว
  -ฝ่ายปกครองหญิง
  เด็กหญิงกัญญ์วรา เตชะนันท์ (หัวหน้า)
  เด็กหญิงพัชรี เเดงสี
  -ฝ่ายกิจกรรมชาย
  เด็กชายธีรภัทร ทิมัน (หัวหน้า)
  เด็กชายธนากร กิจเรณู
  -ฝ่ายกิจกรรมหญิง
  เด็กหญิงวริศรา ไชยลังกา (หัวหน้า)
  เด็กหญิงกุลนิภา ก่ำเเก้ว
  -ฝ่ายอาคารสถานที่ 
  เด็กชายอรรถวิท ใจยะ
  เด็กชายภัทร ชัยกันทะ
  -ฝ่ายสิ่งเเวดล้อม
  เด็กหญิงสิริวิมล พรหมมาลัย(หัวหน้า)
  เด็กชายเฉลิมพล ตามี่
  เด็กชายสรวิชญ์ บุญรินทร์
  -ฝ่ายอนามัย
  เด็กหญิงเบญญาภา ผาทอง (หัวหน้า)
  เด็กชายณัฐพงศ์ บุญสง่า
  เด็กหญิงชนาภา กำลังประสิทธิ์
  -ฝ่ายวิชาการ
  เด็กหญิงสุทธิดา วิไล(หัวหน้า)
  เด็กหญิงธนาภา จันธิมา
  -ฝ่ายศาสนาพุทธ
  เด็กหญิงประวีณนุช รัตนประภากร(หัวหน้า)
  เด็กหญิงนนท์ธิดา ทองสุข
  เด็กหญิงณัฐชา ฟูเฟือง
  เด็กชายจิรพนธ์ โมนสุโทน
  -ฝ่ายศาสนาคริสต์
  เด็กหญิงสุภาพร มณีภารดี(หัวหน้า)
  เด็กหญิงขวัญจิรา จุยยือ
  เด็กชายอาซื่อ เมอเเล
  -ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  เด็กชายชิษณุพงศ์ เทียมคีรี(หัวหน้า)
  เด็กหญิงธนภรณ์ เทโวขัติ
  เด็กหญิงรัชนีกร ธิลังกา
  -ฝ่ายกีฬา
  เด็กหญิงมนทิรา กำลังประสิทธิ์(หัวหน้า)
  เด็กชายซื่อ ลุงติ
  เด็กชายวรากร ขันตี
  -ฝ่ายปฎิคม
  เด็กหญิงภัทรชยานิษณ์ ศรีเลิศ(หัวหน้า)
  เด็กหญิงพนิดา ใจเที่ยง
  เด็กหญิงภัทรวดี มีบุญ
  เด็กหญิงปนัสยา คะเซนมาตย์

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 13:28:14 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 53656399 อีเมล์: sanjumpaschool@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรพินท์ แก้วฤาชา โทรศัพท์: 0844834399 อีเมล์: sanjumpaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]