• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  นักเรียน

  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง

  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  5. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

  หลักสูตร

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

  2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างทันสมัยและเหมาะสม

  3.  จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ครูและบุคลากร

  1. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

  การบริหารจัดการ

  1.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)รอบที่ 3

  2. สร้างภาวะความเข้มแข็งให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ในการทำงานเป็นทีม

  3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

  1. เน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ

  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยยึก  หลักธรรมาภิบาล  และจัดระบบการใช้ทรัพย์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

  3. จัดให้มีสมาคมผู้ปกครอง  ครู  ศิษย์เก่า  และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

  เป้าหมาย

  ด้านผู้เรียน

  1. ผลการทดสอบระดับภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ  5  ภายในสามปี

  2. ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์

  3. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ  ในระดับดี

  4. ผลการประกวดทักษะวิชาการได้รับเหรียญทอง  ร้อยละ  30  ของการแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่  และระดับภาคภายใน  3  ปี

  5. มีศูนย์พัฒนากระบวนการคิดทางกลุ่ืืมสาระการเรียนรู้

  6. ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

   

  ด้านหลักสูตร

  1. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี

  2. ผลการใช้และบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความพึงพอใจในระดับดี

   

  ด้านครูและบุคลากร

  1. มีจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของสมศ. เฉลี่ย  20 - 25  ชั่วโมงต่อปี

  2. ครูที่ได้รับการยกย่องดีเด่น  ครูวิทยากรและได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ  ร้อยละ  50  

  3. ครูทุกคนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

   

  ด้านการบริหารจัดการ

  1. โรงเรียนผ่านประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่  3  ในระดับ  ดีมาก

  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

  3. โรงเรียนพร้อมให้บริการและร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และให้ความร่วมมือในการพัฒนาทุกด้าน

  4. มรการปรับภูมิทัศน์  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐาน

  5. ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภฺบาล  อยู่ในระดับดี

  6. จัดตั้งสมาผู้ปกครอง  ครู  ศิษย์เก่า  และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 13:28:14 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 53656399 อีเมล์: sanjumpaschool@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรพินท์ แก้วฤาชา โทรศัพท์: 0844834399 อีเมล์: sanjumpaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]