โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๑ หมู่  ๙ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๗๐    โทรศัพท์  ๐๕๓-๑๖๐๐๙๖   E-mail : doiwiangphapittaya@gmail.com 
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา  (โรงเรียนแบบพึ่งตนเอง)  เดิมชื่อโรงเรียนดอยเวียงผาบ้านปางปู่สิงห์

  มีเนื้อที่   ๒๕ ไร่ ตามประกาศ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในป่าสงวนแห่งชาติ   ฉบับที่  ๑๓๐ / ๑๕๓๔   ตั้งแต่วันที่   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๓๔    ถึงวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๓๔ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๓๒   โดยสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  จัดเป็นโรงเรียนพึ่งตนเองได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงไทย – สหประชาชาติ   โครงการดอยเวียงผาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๓๒    ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวรศักดิ์  ทองผลา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองน้อยนิมมาน- เหมินทร์  และนายธรรม   สมจิตต์   อาจารย์ ๑  ระดับ ๔  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม  มาช่วยราชการชั่วคราวที่โรงเรียนดอยเวียงผาบ้านปางปู่สิงห์  ในขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน  ๖๒ คน  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน ๑ หลัง

  ในปีการศึกษา ๒๕๓๓  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายวัชรินทร์   คำศิลา   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  -โรงเรียนดอยเวียงผาบ้านปางปู่สิงห์ และได้บรรจุข้าราชการครูและนักการภารโรงจำนวน  ๑๔ ตำแหน่ง  และในวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๓๓  ได้รับนักเรียนมาอยู่ประจำหอพัก จำนวน  ๓๒ คน  โดยนักเรียนได้มาจากหย่อมบ้านต่างๆ ที่ไม่มีโรงเรียน 

            ในปีการศึกษา  ๒๕๓๙   โรงเรียนได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)

            ในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  จากโรงเรียนดอยเวียงผาบ้านปางปู่สิงห์เป็นโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา  อยู่ในกลุ่มศรีเวียง  หมู่ ๙  ต.เวียง  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย เปิดทำการสอน  ๓ ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  เขตบริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ ๙ตำบลเวียง  อำเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงรายแบ่งหย่อมบ้านต่าง  ๆ  จำนวน  ๙  หย่อมบ้าน   ดังนี้

  -  บ้านแม่ปูนล่าง ( เผ่าลาหู่นะ,เผ่าลาหู่ยิ เผ่าลั้วะและเผ่าไทลื้อ)

  -  หย่อมบ้านป่าสัก (เผ่าลาหู่ยิ)

  -  หย่อมบ้านปางปู่สิงห์  (เผ่าลาหู่ยิ)

  -  หย่อมบ้านแม่โทใหม่  (เผ่าลาหู่นะ)

  -  หย่อมบ้านป่ากล้วย (เผ่าลาหู่นะ)

  -  หย่อมบ้านห้วยมะเดื่อ (เผ่าลาหู่นะและเผ่าลาหู่ยิ)

  -  บ้านแม่ปูนน้อย (เผ่าลาหู่ยิ)

  -  หมู่บ้านห้วยไร่( ตำบลสันสลี อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย)

  -  หย่อมบ้านป่าคา (ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย)

   

  ปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียน คือ  นายสงกรานต์  พรมมินทร์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปรัชญาของโรงเรียน

                      อตฺตา   หิอตฺตโน   นาโถ

                     ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

  คำขวัญโรงเรียน

                     พึ่งตนเอง   กีฬาเก่ง   เคร่งวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำชุมชน

  สีประจำโรงเรียน

                     สีแดง – ดำ

  อักษรย่อโรงเรียน

                     ด.ว.พ.

  ข้อมูลผู้บริหาร

                    ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชื่อ-สกุล  นายพิษณุกร  แก้วนาค   โทรศัพท์  ๐๘๔-๗๔๑-๘๖๒๐     

  e-mail : doiwiangphapittaya@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  -   ปี  - เดือน

                    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-18 08:53:04 น.

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053160898 อีเมล์: doiwiangphapittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุกร แก้วนาค โทรศัพท์: 053160898 , 0847418620 อีเมล์: doiwiangphapittaya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]