โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านทุ่งยาว  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๑๒ โยนายขวัญชัย  สารากิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  พร้อมทั้งจัดจ้างครูมาทำการสอนพิเศษโดยเงินอุดหนุนจากพรรคสหประชาธิปไตย  ๒  คน ได้ประมาณ ๗  เดือนต้องล้มเลิกไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

                  - พ.ศ. ๒๕๑๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ได้ออกตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเวียงป่าเป้า  พระมหา

  ทรัพย์นรินโท และนายมี  ไทยากรณ์  ผู้ใหญ่บ้านได้ยื่นข้อเสนอจัดตั้งโรงเรียน  จนได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียน

  สาขาของโรงเรียนบ้านห้วยทราย

        - พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับการยกฐานะให้เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  มีนายสมบูรณ์  ยานะเรือง  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๒๐  นายไพรัช  ใหม่ชมพู  ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายอดุลย์  กันทะเสน  มารับตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายอดุลย์  กันทะเสน  ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

                  - พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายอำพล  สินันตา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๓๘  นายอุทัย  จบศรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๒  นายนคร  อินตา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๓  นางสาวปรานอม  เชื้อเขียว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๕  นายชุมพร  ก๋าวีเปิ๊บ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๕  นายประเสริฐ  ทุนชิงชัยได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๖  นายโสภณ  บุญเจริญ  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๗  นายธรรยุทธ  ไชยภักดี ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                  - พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายสืบศักดิ์  พรหมแย้ม  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  - วันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๔๙  นายจำเนียร  ปริมิตร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    - วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๔๙  นายฐกฤต  นวลคำมา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                   - วันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  นายชูเกียรติ   เมืองงาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

     - วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ นายสงกรานต์   พรมมินทร์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

     - วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นางสาวกรกรช   ไชยประเสริฐ   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

                    - วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๖ นายประยูร  สุจริง  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

                    - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ นายไพศาล  จินะ ได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

                      - วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๘ นายชุณนเกียรติ  นันท์โภคินวงษ์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
                      - วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล จินะ ได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

                      - วันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสราวุฒิ ศรียานะ ได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
                      - วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

        

                      ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ๒ จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีผู้เรียนทั้งหมด  ๒๘  คน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ๔  คน  ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔   ๑  คน  ธุรการ ๑  คน  ครูจ้างสอน  ๑  คน   โรงเรียนได้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอยู่ในระดับดี

              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:19:01 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0910717989 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สราวุฒิ ศรียานะ โทรศัพท์: 0958344267 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]