โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. จัดหา/จัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อประกอบการสอน
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  7. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8. ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
       
           เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  2. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย สุขภาพพลานามัย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย
  4. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักประหยัดพลังงาน มีความรักและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
  5. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ              มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:19:01 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 0910717989 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สราวุฒิ ศรียานะ โทรศัพท์: 0958344267 อีเมล์: tungyao4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]