โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

 

บ้านเวียงหวาย  ชื่อเดิมบ้านดงหวาย  ยังไม่เป็นหมู่บ้านของตนเอง  การปกครองขึ้นอยู่กับบ้านป่าซาง  ตำบลแม่เปาเริ่มตั้งหมู่บ้านจากการทำไร่  เลี้ยงสัตว์  ทำนา  จาก พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็นต้นมา  ส่วนการศึกษาได้ส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านร่องขุ่น  ตำบลป่าตาล  อำเภอเทิง  เริ่มก่อตั่งโรงเรียนครั้งแรกเกิดจาก  นายอ้วน        พรมดร  ได้นำบุตรไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านร่องขุนและได้ปรึกษา ครูใหญ่นายบัวลา  สองสี  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๑๒ เกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียนและหมู่บ้านมีประชากรประมาณ  ๖๐  หลังคาเรือน  เด็กไม่ได้เรียนหนังสือมีมาก  ในระยะนั้นมีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  โรงเรียนบ้านศรีสะอาดได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โดยทางหมู่บ้านได้จัดสร้างอาคารเรียน  และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  แนวคิดนี้ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการโรงเรียนมากขึ้น  จึงช่วยกันจัดหาสถานที่ก่อตั้งอาคารเรียน  และจัดหาอุปกรณ์    โดยมีคณะครูและนักการภารโรง โรงเรียนบ้านร่องขุน  แนะนำเกี่ยวกับการก่อตั้งอาคารเรียนและสถานที่ก่อตั้งที่ดินที่ก่อตั้งอาคารเรียนเป็นของบุคคลดังต่อไปนี้

                                ๑.  นายโอ๋ง  กันทะเขียว

                                ๒.  นายปุ๊ด  มีกิน

                                ๓.  นายพรม  เหล็กแก้ว

                                ๔.  นายปั๋น  เหล็กแก้ว

                                ๕.  นายชื่น  ปัญญาสา

                ซึ่งต่อมาชาวบ้านช่วยกันปรับสถานที่  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๑๒  และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  แต่ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน โดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านเวียงหวาย และในเดือนเดียวกันนั้นชาวบ้านได้เข้าไปร้องขอให้ครูมาทำการสอน

                วันที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๑๒  ทางราชการได้ส่ง นายสงบ  เพียรงาน  มาสอนที่โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

                วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๓  เปิดสอน  ซึ่งมีนักเรียน  ๔  ชั้นเรียน  คือประถมศึกษาปีที่  ๑   ถึงประถมศึกษาปีที่  ๔  มีอาคารเรียน  ๑  หลังหลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝาเป็นฝากพื้นเป็นดิน  

                พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล  เปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสี  ฝาไม้  เป็นพื้นดิน

                พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ข  จำนวน  ๔  ห้องเรียน

                พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  จำนวน  ๑  หลัง

                พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณในการสร้างถังเก็บน้ำฝน

                พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณในการสร้างบ้านพักครูหลังที่  ๒

                พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณในการขุดบ่อน้ำบาล  สนามเด็กเล่นและถังเก็บน้ำฝนจากสภาตำบล  มีครูรวม  ๗  คน

                พ.ศ.  ๒๕๒๗  อาจารย์สงบ  เพียรงาน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าซาง  และทางราชการได้ส่งนายเสนท  พันธ์มณี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.  ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๒  /๒๕๒๖  และได้รับถังกรองน้ำจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา  ๑  ถัง  พร้อมเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ

                พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒ /๒๕๒๖     จำนวน    ๓ ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

                พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๕๒๖    มี ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

                พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับความร่วมจากราษฎรในหมู่บ้านจัดสร้างศาลาจำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๖,๐๐๐  บาท  (หกพันบาทถ้วน) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๑  คณะครูและราษฎรได้ร่วมกันสร้างระบบน้ำประปา   ใช้งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

                พ.ศ. ๒๕๓๒  โรงเรียนได้นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน  คือ นายคมสันต์   กันทัพ

                คณะครูและผู้ใหญ่บ้าน  นาย อินเขียน     กันทะเขียว  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  รพช.  สร้างถังเก็บน้ำฝน  ๔  ถัง  ใช้งบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน)

                คณะครูร่วมกันบริจาคสร้างสนามตะกร้อ  งบประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

                พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณสนับสนุน  จาก ส.ส. สำเร็จ  ภูมิคม  ในการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  ใช้งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)

                พ.ศ. ๒๕๔๐  เดือน  มิถุนายน  นายเสนท  พันธ์มณี ได้ลาออกจากราชการไปประกอบวิชาชีพส่วนตัว   ทางราชการได้แต่งตั้ง นาย ประทาน  พรมรัตน์     รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๐    ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายฉัตรพล    นันทะเสน   จากโรงเรียน

บ้านพระยาพิภักดิ์    สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนตาล  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                วันที่  ๙  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๔๑  นายฉัตรพล   นันทะเสน  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยห้อม  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนตาล  จึงแต่งตั้ง นางสุนีย์ โชติธรรมธรา  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                พ.ศ.  ๒๕๔๑  คณะครู  คณะกรรมการหมู่บ้าน     คณะกรรมการการศึกษา    และประชาชน  ร่วมกันบริจาค สร้างอาคาร  คุรุราษฎรประชร  ใช้งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

                วันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ ทางราชการได้ส่ง  นายสมาน    สมเพชร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                เดือน  ธันวาคม  ๒๕๔๑    นางเยาวรัตน์ ชุมภูจันทร์   อาจารย์  ๑   ระดับ  ๔ โรงเรียนบ้านวาวี   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย  ย้ายมาทำการสอน

                พ.ศ. ๒๕๔๑   ได้ดำเนินการสร้างฐานเสาธง  และซ่อมแซมเสาธงใหม่ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถ้วน)

                ได้รับงบประมาณสนับสนุน   จากราษฎรสร้างศาลาเอนกประสงค์    ใช้งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะครู   นักการภารโรง    คณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการหมู่บ้านประชาชนและศิษย์เก่าจากการทอดผ้าป่า  ได้จัดสร้างรั้วโรงเรียนมีความยาว   ๒๓๕    เมตร       เป็นเงิน  ๘๕,๐๐๐  บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                สร้างที่แปรงฟัน   ๒   แห่ง  งบประมาณ   ๘,๐๐๐   บาท (แปดพันบาทถ้วน)

                วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายจงกล  ทองประไพ  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                วันที่ ๑๕    มกราคม.  ๒๕๔๔   ได้เทพื้นคอนกรีตบ้านพักครูหลังที่    ๑ ทำห้องตัดผม    และ

ห้องพยาบาลและได้ทำที่ตั้งหม้อน้ำไอโอดีน จากการจัดกิจกรรมสร้างเจดีย์ข้าวเปลือก      สิ้นงบประมาณ  ๔,๐๐๐ บาท

                วันที่   ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๔    นายจงกล   ทองประไพ  ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่งตั้งนางสุนีย์    โชติธรรมธรา  รักษาการในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

                วันที่  ๑๔    มิถุนายน  ๒๕๔๕    นายสมพงษ์    สายโกสุม    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปลา

สะเด็ด  สปอ.เชียงแสน  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ 

                สิงหาคม   ๒๕๔๕ ได้ปูกระเบื้องห้องครัวด้วยเงินบริจาคจากคณะครู     ภารโรง      เป็นเงิน

 ๖,๐๐๐ บาท  (หกพันบาทถ้วน)

                กันยายน   ๒๕๔๕ ได้สร้างส้วม  ๑ หลัง  ๔ ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาคจาก  คณะครู  และประชาชน  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท

                ธันวาคม  ๒๕๔๕  สร้างลานปฏิบัติธรรม จากเงินบริจาคผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท

                มีนาคม   ๒๕๔๖  จัดทำสวนหย่อมหน้า  อาคารคุรุราษฎร์ประชา  จากเงินจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้สักของนักเรียน  สิ้นงบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท

                ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๔๖  นายสมพงษ์  สายโกสุม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองเสา และนายวีรยุทธ  วันต๊ะ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกระแล  สปอ.พญาเม็งราย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

                มกราคม  ๒๕๔๗ ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่องจากพระครูวิสุทธิ นิมมานการจำนวน  ๑  เครื่อง  คิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท     คุณณัฐวุฒิ     สักทอง  จำนวน  ๑ เครื่อง       คิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท

                คณะครู-นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเวียงหวาย จำนวน ๑ เครื่อง คิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ชาวบ้านบ้านเวียงหวาย  จำนวน  ๒ เครื่อง  คิดเป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท

                อุปกรณ์ดนตรีไทยพื้นบ้าน ( สะล้อ  ซึง  ขลุ่ยและวงพิณพาทย์ ) งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน  ๖,๐๐๐  บาท จากการจัดกิจกรรมวันเด็ก  โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารข้าวเปลือก (เป็นเงิน ๑๖,๙๙๖ บาท)ผู้ปกครองสนับสนุนค่าอุปกรณ์ให้นักเรียนใช้ส่วนตัว เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท และคุณณัฐวุฒิ  สักทอง  บริจาคสนับสนุนเป็นค่าวิทยากรฝึกสอน เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท

                ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท จากเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

                กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  คุณณัฐวุฒิ    สักทอง  คณะครู-นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเวียงหวายสร้างโรงเรือนเพาะกล้าต้นสัก  คิดเป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท

                เมษายน  ๒๕๔๗     ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  เป็นเงิน  ๑๐,๙๙๖ บาท       และจัดซื้อคอมพิวเตอร์  ๑  เครื่องพร้อมเครื่องพิมพ์  เป็นเงิน  ๑๗,๒๐๐  บาท จากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า ในหมู่บ้านเวียงหวายและบ้านเวียงสัก

                พฤษภาคม  ๒๕๔๗  คณะครู-นักการภารโรง  บริจาคสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท

                ตุลาคม  ๒๕๔๗  คณะครู-นักการภารโรง  พระครูวิสุทธิ  นิมมานการ   ชาวบ้านเวียงหวาย-บ้านเวียงสัก  สร้างศาลาไทยไม้สัก  คิดเป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท

                เมษายน  ๒๕๔๘  ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์  ๑  เครื่อง  และผ้าป่าศิษย์เก่าคุณเกียรติ  คำสนิท  ผ้าป่าชาวบ้านเวียงหวาย-บ้านเวียงสัก  เป็นเงิน  ๒๓,๐๕๙  บาท

                หนังสือเรียน   และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน      จากงบประมาณสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท

                พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ได้ครูอัตราจ้างรายเดือนเอกคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา  เป็นระยะเวลา  ๔  เดือน คือนางสาวเมตตา  วงศ์ชัย  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ เพื่อใช้เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ของโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆ

                พฤษภาคม  ๒๕๔๘  จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน เอกพละศึกษา  จำนวน  ๑  อัตรา     ตลอดปีการศึกษา คือ นายภูริณัฐ   สมศรี  สนับสนุนเงินนอกงบประมาณจาก  โรงเรียน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน

                ตุลาคม  ๒๕๔๘  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  ขยายพื้นห้องเพิ่ม  ๒๗   ตารางเมตร   และปูพื้นกระเบื้องทั้งหมด  จากงบประมาณ  โรงเรียน  ชุมชนบ้านเวียงหวาย – บ้านเวียงสัก  เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท

                กุมภาพันธ์   ๒๕๔๙  ทำสวนวิถีพุทธ  จากงบประมาณ  พระครูวิสุทธิ  นิมมานการ   โรงเรียน (ทำบุญตักบาตรวันสำคัญ)  ๓๐,๐๐๐  บาท

                ตุลาคม  ๒๕๔๙  ทำศาลเจ้าพ่อภูโต  จากงบผ้าป่าศิษย์เก่า เดือนเมษายน  ชุมชนบ้านเวียงหวาย  เป็นเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท

                พฤษภาคม    ๒๕๕๐  จัดจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน   ๑   อัตรา ตลอดปีการศึกษา คือ นางธันย์ญลักษณ์  คำของ  เอกภาษาอังกฤษ  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   แทนนายภูริณัฐ    สมศรี  ที่ลาออกจากงบประมาณ  โรงเรียน  ผู้ปกครองและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ๑  เครื่องใช้ในงานธุรการ

                กรกฎาคม  ๒๕๕๐  สร้างซุ้มป้ายพระเจ้าอยู่หัว  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  จากเงินงบประมาณ  คณะครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน

                สิงหาคม  ๒๕๕๐  สร้างซุ้มพระพุทธรูปหน้าเสาธงงบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท  จากเงินงบประมาณพระครูวิสุทธิ นิมมานการ  คณะครู   ผู้ปกครอง  ชุมชน

                สิงหาคม  ๒๕๕๐  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  อำเภอ ขุนตาล    สนับสนุนงบประมาณเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำความเย็น จำนวน  ๒๗,๐๐๐  บาท  เครื่องสนามเด็กเล่น  จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท    และช่างเชื่อมโต๊ะ-เก้าอี้อาหารกลางวันนักเรียน      จำนวน  ๒๓,๐๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท

                พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ปรับปรุงสวนหย่อมน้ำพุนางเหงือก    งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐  บาทจากการสนับสนุนจากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน

                กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ทำแปลงดอกไม้ข้างสนามฟุตบอล  งบประมาณ      ๒๓,๐๐๐    บาท  สนับสนุนจากชุมชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท

                กุมภาพันธ์   2555  ติดตั้งเพดานห้องพักครู  งบประมาณจากผ้าป่าข้าวเปลื่อก และโรงเรียนสมทบ จำนวน 75,000 บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเวียงหวาย

นายจเรไชย กันตา
นางอำนวย เชื้อเมืองพาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,951
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]