ประวัติโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

    พ.ศ. ๒๔๕๑      เปิดทำการสอนครั้งแรก ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงรายขึ้นที่เชิงดอยวัดงำเมือง ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย สามัคคี

                             วิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๖๐     ขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่ ๔

     พ.ศ. ๒๔๖๙     ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่ศาลาวัดเจ็ดยอด  เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก

     พ.ศ. ๒๔๗๙     ทางราชการได้ซื้อที่ดินของมิชชันนารีอเมริกาที่สันป่าแดงและมีผู้บริจาคสมทบรวมเป็นเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ และจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ปรับพื้นที่เพื่อ

                              เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่

     พ.ศ. ๒๔๘๐     กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ๒ หลัง คือ อาคารพลศึกษาและโรงอาหาร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

                             และเปิดสอนวิชาสามัญถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

     พ.ศ.๒๕๑๒      โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม ดำเนินการสอนตามหลักสูตร คมส.

     พ.ศ. ๒๕๑๘     สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและนักเรียน จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท มอบให้โรงเรียน เพื่อใช้เป็นไร่

                             ฝึกเกษตร ตั้งอยู่บ้านหัวฝาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากโรงเรียน ๕ ก.ม.

     พ.ศ. ๒๕๑๙     สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา  ราคา ๓๒,๗๙๕ บาท  เพื่อใช้สร้างบ้านพักครูให้โรงเรียนตั้งอยู่

                             บ้านใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากโรงเรียน ๓ กม.

     พ.ศ. ๒๕๒๘     สมาคมนักเรียนเก่าสามัคคีวิทยาคมและสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดซื้อที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

                             มอบให้โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับนักเรียนนักเรียนพักผ่อนและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ อยู่ติดโรงเรียนทางด้านหน้า

     พ.ศ. ๒๕๓๐     กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๒๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างหอประชุมแบบมาตรฐาน ๑๐๑ล/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

     พ.ศ. ๒๕๓๕     กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ในการปรับพื้นที่สนามลู่วิ่งให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์กีฬา

     พ.ศ. ๒๕๓๖     เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ คน ทำให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา

                             ตอนปลาย และได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำเขตการศึกษา ๘

     พ.ศ. ๒๕๓๗     กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๓๗ สร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๕,๖๒๐,๐๐๐ บาท และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน

                             สามัคคีวิทยาคม ๒ โดยใช้ที่ดินแปลงที่ ๒ โดยใช้ที่ดินแปลงที่ ๒ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๓๗ จำนวน ๒ ห้องเรียน ๑๐๐

                            คน และฝากเรียนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

     พ.ศ. ๒๕๔๒    โรงเรียนเปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนการจัด ชั้นเรียน ๑๒-๑๒-๑๒/๑๕-๑๗-๑๕  ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษา

                            อังกฤษ โดยได้รับอนุญาตหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๔๒  จนถึงปัจจุบัน

     พ.ศ. ๒๕๔๔     โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรดีเด่น  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา

                             ดีเด่น  จังหวัดเชียงราย

     พ.ศ. ๒๕๔๕     โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ศิลปะ ข.

     พ.ศ. ๒๕๔๖     โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ World Bank ศูนย์ SEAR (Students English Access Room) เป็นโรงเรียนแนวใหม่ คือ  โรงเรียนวิถีพุทธ  ICT

     พ.ศ. ๒๕๔๗     โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

     พ.ศ. ๒๕๔๘     โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่างประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนัก

                              นายกรัฐมนตรี

     พ.ศ.๒๕๔๙      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีสามัคคีวิทยาคม เป็นอาคารเรียน ๓๒๔ ล. โดยได้รับงบ

                               ประมาณจำนวน ๑๗,๔๔๑,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๖๒๙,๐๐๐ บาท รวม ๑๘,๐๗๓,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จใน

                               ปี ๒๕๕๑

     พ.ศ.๒๕๕๑      จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ ๑๐๐ ปี คือ งาน ร้อยใจ ร้อยไมตรี  หนึ่งร้อยปี สามัคคีวิทยาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

                             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์

                            ๒๕๕๑

     พ.ศ. ๒๕๕๒    โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

                            ปัจจุบันเปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนการจัดชั้นเรียน ๑๒-๑๒-๑๒ / ๑๕-๑๕-๑๕

§  โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแผนชั้นเรียน

§  โรงเรียนโครงการหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

§  โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

§  โรงเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     พ.ศ. ๒๕๕๓     โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ ๑

     พ.ศ. ๒๕๕๔     โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในยุคโลกไร้พรมแดน (Globalization

                              Network School : G.N.S)

                  พ.ศ. ๒๕๕๕     — โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ขยายผลโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

                       —                    โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาวิทยาศาสตร์

                       —                    โรงเรียนทำ MOU ร่วมพัฒนาทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  คือ วิทยาลัย Macleans College, Auckland และ Avondale College

                                            ประเทศนิวซีแลนด์  และมหาวิทยาลัย Zhanjiang Normal University ประเทศจีน

                                           — ดำเนินการธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาเชียงราย

              พ.ศ.๒๕๕๖           โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดสร้างอาคารเรียน ๗๕๐ ปี สามัคคีวิทยาคม เป็นอาคารเรียน ๓๒๔ ล. (ตอกเข็ม) โดยได้รับงบประมาณ จำนวน                

                                            ๒๑,๔๐๐,๐๐๐บาทสร้างเสร็จในปี ๒๕๕๗

              พ.ศ. ๒๕๕๗        ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบินยุทธวิธีถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบินยุทธวิธีและ

                                          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบินลำเลียง ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ประจำปี ๒๕๕๗

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-02 10:49:17 น.

นายธวัช ชุมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นายสุรัตน์ เสาร่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นางชนานันท์ อุ่นเป็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม

นายสังเวียน วิญญารัตน์
นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,249
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 711018 อีเมล์: samakkhi1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ โทรศัพท์: 084-0409402 อีเมล์: sunday_anwar@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]