ประวัติโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

พ.ศ. 2451          เปิดทำการสอนครั้งแรกทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงรายขึ้นที่
เชิงดอยวัดงำเมือง ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย สามัคคีวิทยาคม”
เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา

     พ.ศ. 2460     ขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่ 4

     พ.ศ. 2469     ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่ศาลาวัดเจ็ดยอด เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก

     พ.ศ. 2479     ทางราชการได้ซื้อที่ดินของมิชชันนารีอเมริกาที่สันป่าแดงและมีผู้บริจาคสมทบรวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 50ไร่ และจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่

     พ.ศ. 2480     กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2หลัง
คือ อาคารพลศึกษาและโรงอาหาร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 20,000 บาท และเปิดสอนวิชาสามัญถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     พ.ศ.2512      โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมดำเนินการสอนตามหลักสูตร คมส.

     พ.ศ. 2518     สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและนักเรียน จัดซื้อที่ดิน จำนวน 25ไร่ 3งาน 93ตารางวา ราคา 40,000บาทมอบให้โรงเรียน เพื่อใช้เป็นไร่ฝึกเกษตร ตั้งอยู่บ้านหัวฝาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากโรงเรียน 5ก.ม.

     พ.ศ. 2519     สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน
9 ตารางวา  ราคา 32,795 บาท  เพื่อใช้สร้างบ้านพักครูให้โรงเรียนตั้งอยู่บ้านใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายห่างจากโรงเรียน3กม.

     พ.ศ. 2528     สมาคมนักเรียนเก่าสามัคคีวิทยาคมและสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 76ตารางวา ราคา 2,800,000บาทมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้สำหรับนักเรียนนักเรียนพักผ่อนและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ อยู่ติดโรงเรียนทางด้านหน้า

     พ.ศ. 2530     กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 3,251,000บาทเพื่อสร้างหอประชุมแบบมาตรฐาน 101ล/27 จำนวน 1 หลัง

     พ.ศ. 2535     กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ280,000บาท ในการปรับพื้นที่สนามลู่วิ่งให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์กีฬา

     พ.ศ. 2536     เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 170คน
ทำให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำเขตการศึกษา 8

     พ.ศ. 2537     กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณปี 2537 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน15,620,000 บาท และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2โดยใช้ที่ดินแปลงที่2โดยใช้ที่ดินแปลงที่ 2ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2537 จำนวน 2 ห้องเรียน100 คนและฝากเรียนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

     พ.ศ. 2542     โรงเรียนเปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนการจัด
ชั้นเรียน 12-12-12/15-17-15  ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษโดยได้รับอนุญาตหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27เมษายน2542จนถึงปัจจุบัน

     พ.ศ. 2544     โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรดีเด่นโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  จังหวัดเชียงราย

     พ.ศ. 2545     โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ศิลปะข.

     พ.ศ. 2546     โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WorldBank ศูนย์ SEAR (StudentsEnglishAccessRoom) เป็นโรงเรียนแนวใหม่ คือโรงเรียนวิถีพุทธICT

     พ.ศ. 2547     โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

     พ.ศ. 2548     โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่างประจำ
ปีการศึกษา 2548โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

     พ.ศ.2549      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฉลองครบรอบ 100 ปีสามัคคีวิทยาคม เป็นอาคารเรียน 324 ล. โดยได้รับงบประมาณ
จำนวน 17,441,000บาทและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 629,000 บาท รวม 18,073,000 บาท สร้างเสร็จในปี 2551

     พ.ศ.2551      จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี คือ งาน“ร้อยใจร้อยไมตรี
 หนึ่งร้อยปี สามัคคีวิทยาคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

     พ.ศ.2552      โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

                       ปัจจุบันเปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

                       ตามแผนการจัดชั้นเรียน 12-12-12 / 15-15-15

§  โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแผนชั้นเรียน

§  โรงเรียนโครงการหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

§  โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

§  โรงเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     พ.ศ. 2553     โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 1

     พ.ศ. 2554     โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือในยุคโลกไร้พรมแดน (Globalization Network School : G.N.S)

     พ.ศ. 2555     - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ขยายผลโอลิมปิกวิชาการ

                       สาขาวิชาฟิสิกส์

                       - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้

                       เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาวิทยาศาสตร์

                       - โรงเรียนทำ MOU ร่วมพัฒนาทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  คือ

                       วิทยาลัย Macleans College, Auckland และ Avondale College ประเทศ

                       นิวซีแลนด์  และมหาวิทยาลัย Zhanjiang Normal University ประเทศจีน

                       - ดำเนินการธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาเชียงราย        

     พ.ศ.2556      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดสร้างอาคารเรียน750 ปี สามัคคีวิทยาคม เป็นอาคารเรียน 324 ล. (ตอกเข็ม) โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 21,4000,000บาทสร้างเสร็จในปี 2557

     พ.ศ. 2557     ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบินยุทธวิธีถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินยุทธวิธีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินลำเลียง ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ประจำปี 2557

     พ.ศ. 2558     -ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 11) เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

                       -ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558

                       -รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุทธวิธี การแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                       -รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 และระดับจังหวัด แระจำปี 2558

                       -รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 จากเทศบาลนครเชียงราย รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

                       -โรงเรียนทำ MOU ร่วมมือพัฒนากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ คือ CANBERRA SECONDARY SCHOOL (SINGAPORE)  และทำ MOU โรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย

                       -โรงเรียนและสมาคมซากุระ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพิธีปลูกต้นซากุระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จำนวน 188 ต้น เนื่องในวโรกาส พระชนมายุ 88 พรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2558

พ.ศ. 2559      -รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ

                   -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดต้นแบบสื่อการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาภายใต้หัวข้อ “ยานยนต์พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต” จากสำนักงานพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) และบริษัท 21 วิศวกรรมและบริการ จำกัด

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 11:18:54 น.

นายธวัช ชุมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นายสุรัตน์ เสาร่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
นางชนานันท์ อุ่นเป็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม

นายรัชย์ชวินท์ ยะอนันต์
นางหทัยกาญจน์ ทองมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,121
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 711018 อีเมล์: samakkhi1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ โทรศัพท์: 084-0409402 อีเมล์: sunday_anwar@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]