โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประวัติโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

 

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533  ที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลโป่งงามได้มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  โดยมอบหมายให้ นายแก้ว เครือปัญญากำนันตำบลโป่งงาม นายคำ กันทะวังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ  จากนั้นคณะผู้ดำเนินการจึงได้ประสานงานขอใช้พื้นที่เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ำปลา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  และได้รับอนุญาตจากพระครูสมานธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลโป่งงาม  และพระราชรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ำปลา จำนวน 45 ไร่เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน

               ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2536  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม”  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2  ห้องเรียน โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้ำสันติสุข  หมู่ที่ 4  ตำบลโป่งงามเป็นห้องเรียนชั่วคราว  จากนั้นจึงได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค  โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2536  มีนายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4  เป็นประธาน

   เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม”   เป็น  “โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม”   เนื่องจากชุมชนต้องการใช้ชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วัดถ้ำปลาที่อนุญาตให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน   และต่อมาได้มีคำสั่งของกรมสามัญศึกษาที่ 468/2540  สั่ง  ณ  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2540  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหนึ่งระดับ

                   ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา   ตอนปลาย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  “โรงเรียนดีประจำอำเภอ”  เมื่อปีการศึกษา  2552 และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันเมื่อ พ.ศ.2555

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-12 15:41:26 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม

นางกนกวรรณ มโนสร้อย
นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 053-709610 อีเมล์: TPW_TPW@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี โทรศัพท์: 086-5874899 อีเมล์: kru.tair@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]