โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรม  จริยธรรม

    มีความรู้และทักษะวิชาการและอาชีพ  บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:04:04 น.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 0884338767 อีเมล์: tcdbumrung87@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทิวัส ตติยะต้นตระกูล โทรศัพท์: 0884338767 อีเมล์: wat.suthiwat26@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]