โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าสองแคว  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 2  ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2515  ตั้งอยู่หมู่ที่  8 และหมู่ 10  ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เขตพื้นที่บริการการศึกษา  4  หมู่บ้าน ได้แก่

  บ้านท่าสองแคว  หมู่ที่  8   ตำบลแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐

  บ้านทุ่งรวงทอง  หมู่ที่  10 ตำบลแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐

  บ้านแม่เตี๋ย       หมู่ที่   5   ตำบลท่าผาปุ้ม   อำเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐   

  บ้านท่าผาปุ้ม     หมู่ที่   8   ตำบลท่าผาปุ้ม   อำเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐

  เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับ   ชั้นอนุบาลปีที่ 1    ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     มีนักเรียนทั้งสิ้น  187  คน  มีบุคลากรครูจำนวน  14  คน  นักการภารโรง  1  คน   โรงเรียนมีพื้นที่ 2 แห่ง คือ

  แห่งที่ 1 คือโรงเรียนบ้านท่าสองแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านท่าสองแคว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนแห่งนี้จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา คือ ชั้นอนุบาล 1-2 และระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีพื้นที่ 2 ไร่ 80.5 ตารางวา มีอาคารต่างๆดังนี้

  อาคารเรียนจำนวน 2 หลังได้แก่

  1.แบบ ป.1ฉ.ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  2.แบบสร้างเอง ขนาด 2 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นอนุบาล 1-2 ( สร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน )

  อาคารประกอบจำนวน 4 หลังได้แก่

  1.อาคารเอนกประสงค์แบบสามัญ 201 จำนวน 1หลังเป็นอาคารสำหรับห้องประชุมห้องจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นโรงอาหาร

  2. อาคารเก็บพัสดุเป็นแบบอาคารชั่วคราวที่คณะครูร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้าง

  3.ห้องส้วมแบบ สปช. 601/29 ขนาด 2 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง

  4.ห้องส้วมแบบสร้างเอง ขนาด 2 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง เป็นห้องส้วมที่คณะครูร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้าง

  แห่งที่ 2 คือโรงเรียนบ้านท่าสองแคว (สาขาทุ่งรวงทอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีพื้นที่ 38 ไร่ 2 งาน อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน 108 มีอาคารเรียนต่างๆดังนี้

  อาคารเรียนจำนวน 2 หลังได้แก่

  1.แบบ สปช.105/26 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

  2.แบบสปช.103/29 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

  อาคารประกอบจำนวน 8 หลังได้แก่

  1.อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1หลัง ใช้ประโยชน์เป็นโรงอาหารและห้องประชุม สร้างโดยคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและมูลนิธิ B.T.C.N

  2. อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 1หลัง ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนวิชางานช่างต่างๆและเก็บพัสดุสร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน

  3.อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นอาคารห้องสมุด สร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน

  4.อาคารเรียนวิชาคหกรรม จำนวน 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนวิชาคหกรรม สร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับมูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ และคณะนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์

  5.อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นห้องพยาบาล สร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน

  6.อาคารประชาสัมพันธ์จำนวน 1 หลัง ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน สร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน

  7.ห้องส้วม จำนวน 3 หลัง ขนาด 10 ที่นั่ง สร้างโดยเงินงบประมาณ จำนวน 1 หลัง 3 ที่นั่งและสร้างโดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 2 หลัง 7 ที่นั่ง

  8.บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน  2 หลัง

  9.หอพักนักเรียน Leverenz จำนวน 1 หลัง  สนับสนุนโดย David and Cindy Leverenz

  10.ส้วมสปช.604/45  จำนวน 1 หลัง  4 ที่นั่ง

   

  ลักษณะทางภูมิศาสตร์

            หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ตั้งอยู่บนที่ราบแคบๆ 2 ฝั่งแม่น้ำยวม คือ บ้านท่าสองแคว จะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนหมู่บ้านทุ่งรวงทองจะอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ พื้นที่ทำการเกษตรจะอยู่บริเวณที่ราบ 2 ฝั่งแม่น้ำ และที่ราบตามเชิงเขาที่อยู่ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำยวม ด้วยเช่นกัน พื้นที่โดยรอบหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะเป็นภูเขา แต่บุกรุกถางป่าทำเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกถั่วเหลืองจำนวนมาก

            เขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง มีดังนี้

            ทิศเหนือ          อยู่ติดกับพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่การเกษตรของราษฏรในเขต

  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

            ทิศใต้             อยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่การเกษตรของราษฏรบ้านท่าผาปุ้ม

            ทิศตะวันออก     ติดกับป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่การเกษตรของบ้าน

            ทิศตะวันตก      ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านแม่แลบ ตำบลแม่ลาน้อย

  ลักษณะทางภูมิอากาศ

            หมู่บ้านท่าสองแควและบ้านทุ่งรวงทองอยู่ในระดับเหนือน้ำทะเลประมาณ 300 เมตรเศษ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ มีทั้งไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้พลวง ดังนั้นอากาศในฤดูร้อน ค่อนข้างจะร้อนและแห้งแล้ง ในฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็น ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก เนื่องจากจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

            โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าสองแคว และโรงเรียนบ้านท่าสองแคว(สาขาบ้านทุ่งรวงทอง) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุ่งรวงทอง  ลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบเชิงเขา    ลุ่มแม่น้ำยวม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:07:09 น.

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-062048-9 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิศวาส อินทรัตน์ โทรศัพท์: 0857128995 อีเมล์: phit2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]