โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
  2. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และความสามารถด้านกีฬา
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

   

  เป้าหมายประสงค์หลัก


  1.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
  2.ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจ
  3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4.ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา
  5.ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:07:09 น.

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-062048-9 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิศวาส อินทรัตน์ โทรศัพท์: 0857128995 อีเมล์: phit2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]