โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

 

ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

 

                  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   ตั้งอยู่ถนนวัยศึกษา หมู่ที่ 2  ตำบลแม่สะเรียง   อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เดิมเนื้อที่  11  ไร่  2  งาน   90  ตารางวา  ปัจจุบันมีพื้นที่  9  ไร่  3  งาน  30  ตารางวา  เนื่องจากทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียงได้ขอใช้  พื้นที่อาคารเรียนเพื่อตั้งเป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ  จำนวน 1 ไร่ 3 งาน  โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นราว พ.ศ.2450

                   สมัยขุนชำนาญ ชนานุรักษ์ (สวัสดิ์  ชลัย) เป็นนายอำเภอแม่สะเรียง และมีขุนสุวรรณ  สิงหราช(พัฒน์  สิงหราช)  เป็นครูใหญ่   สถานศึกษาเริ่มแรกใช้ศาลาวัดกิตติวงศ์ (เดิมชื่อวัดสบหาร) เป็นสถานที่เรียน

                   พ.ศ.2472  สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ได้เสด็จตรวจราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ทรงประชุมพ่อค้าประชาชน ขอความร่วมมือช่วยเหลือสร้างโรงเรียนในอำเภอแม่สะเรียงและได้ทรงพระราชทานนามของโรงเรียนไว้คือ

                   โรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

                   โรงเรียนหญิงชื่อ  โรงเรียนสตรี “สุขุมพันธ์วิทยา”

                    พ.ศ.2473  สมัยอำมาตย์ตรีหลวงประสานสุขประชา (เริ่ม  เริ่มก่อสกุล)     เป็นนายอำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมมือกับนายจำรัส  ศุภจินต์ ศึกษาธิการอำเภอ     ได้ดำเนินการติดต่อกับพ่อค้าประชาชนร่วมบริจาคเป็นเงิน 8,160 รูปี ส่วนโรงเรียนสตรีสุขุมพันธ์วิทยา นางบุญพิน  ทองสวัสดิ์กับนายชันไช้  ทองสวัสดิ์ ได้บริจาคเงินสร้างให้คิดเป็นเงิน 4,400 รูปี

          พ.ศ.2481  หลวงสินธุ  สงครามชัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจราชการที่อำเภอแม่สะเรียงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนทั้งสองใหม่ ดังนี้  โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง (สามัคคีวิทยา) และโรงเรียนสตรีสุขุมพันธ์วิทยา เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค

          พ.ศ.2495  ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยตัดคำว่าประชาบาลออก ดังนั้นชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

                   โรงเรียนชายชื่อ “โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร”

                   โรงเรียนหญิงชื่อ “โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร”

                    พ.ศ.2495 ได้รวมโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเรียนแบบสหวิทยา  และให้ชื่อว่าโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  โดยมีนายปัญญา  ไหวดี เป็นครูใหญ่

ปัจจุบัน นายจำลอง  ศรีสวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้านอาคารสถานที่มีอาคารเรียน 7 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง         ห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง  สระว่ายน้ำ 1 สระ  ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ทางโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยการศึกษาทดลองและปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

นางศิรินทร์ ตาคำวัน
นางจินตนา ใจมะโน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681525 อีเมล์: tongsawat.tsw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย โทรศัพท์: 0821675442 อีเมล์: Ninanoo222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]