โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

  1.   รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

  2.   ซื่อสัตย์สุจริต

  3.   มีวินัย

  4.   ใฝ่เรียนรู้

  5.   อยู่อย่างพอเพียง

  6.   มุ่งมั่นในการทำงาน

  7.   รักความเป็นไทย

  8.   มีจิตสาธารณะ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภาวดี นันทสมบูรณ์

 • นางพานิช ปัญโญนันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,623
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681543 อีเมล์: abmr_016@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยวัฒน์ มีบุญ โทรศัพท์: 0819983141 อีเมล์: andureal.chi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]