โรงเรียน


ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านห้วยงู    ตั้งอยู่หมู่ที่   10     ตำบลป่าแป๋          อำเภอแม่สะเรียง      จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  12   พฤษภาคม  พ.ศ. 2526     มีจำนวนนักเรียนในขณะนั้น  24  คน   โดยนายเสถียร  แต๊ะยา  ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาและทำการสอน

                แต่เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวงได้ยกฐานะเป็นโรงเรียน เมื่อปีการศึกษา  2527  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยงู    มีนายมานพ  สุขพิงค์   ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                โรงเรียนบ้านห้วยงู ตั้งอยู่ห่างจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน    24  กิโลเมตร       นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง      (สะกอ)    ใช้ภาษากระเหรี่ยง ภาษาไทยใช้เป็นภาษาที่สอง   ทำให้เป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน   ส่วนห้องเรียนบ้านห้วยหนองหวาย    ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา   2532  ได้ขยายเขตบริการครั้งแรกมีนักเรียน  15    คน    จำนวน  2  ห้องเรียน   ได้รับบริจาคที่ดินจากนายพะเดเด ษมาจิตสวยงาม     และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ในปัจจุบันห้องเรียนบ้านห้วยหนองหวาย ได้สร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรขึ้น  1  หลัง  2  ห้องเรียน 1 ห้องเก็บพัสดุ    มีส้วม  2 หลัง  3   ที่นั่ง  โรงอาหาร  1  หลัง ในปีการศึกษา 2550 นายเลอศักดิ์  สิงหาบุตร และชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างห้องพักครูความกว้าง 3 เมตร ความยาว 5 เมตร เพิ่มจำนวน 1 ห้อง ขยายระเบียงหน้าอาคารเรียนกว้าง  3  เมตร  ยาว  15  เมตรและต่อเติมบันไดหน้าอาคารเรียน  ปีการศึกษา  2551 ปรับปรุงโรงอาหารใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล  เปลี่ยนรั้วไม้ไผ่ซีกเป็นรั้วสังกะสี

                 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยงู เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนสอนแบบแบ่งกลุ่มผู้เรียน 2  กลุ่มอายุ มีนายโชคชัย ขันบุตรศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    มีจำนวนนักเรียน   24  คน  มีครูปฏิบัติการสอนจำนวน  2  คน คือ นางกวินรัตน์ สิริชาติ  นางพาริณี  แก้วนำ  ครูพี่เลี้ยงสานฝันพระเทพจำนวน  1  คน  สิ่งก่อสร้างมี อาคารชั่วคราวจำนวน   2  หลัง    อาคารเรียนถาวร  (แบบสปจ.มส.5/36) จำนวน  1    หลัง   ส้วมแบบกรมสามัญจำนวน  3  ที่นั่ง  1 หลัง  ส้วมแบบสปช.601/26  จำนวน 2 ที่นั่ง 1 หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญจำนวน  1  หลัง  โรงเรียนบ้านห้วยงูมีห้องเรียน(สาขา)  1  แห่ง   คือ ห้องเรียนบ้านห้วยหนองหวาย  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยงู  9 กิโลเมตร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายโชคชัย ขันบุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพาริณี แก้วนำ
นางกวินรัตน์ สิริชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พาริณี แก้วนำ โทรศัพท์: 0848106853 อีเมล์: Parinee16@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ