โรงเรียนบ้านแม่แพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่แพ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒

   

  ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อ โรงเรียนบ้านแม่แพ ที่ตั้ง ๓๐๑ หมู่ ๓ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ โทร ๐๕๓-๐๗๑๓๑๓                        

  e-mail   ban_maepae@hotmail.com  website http://school.mhs๒.go.th๒maepae

  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓๗ ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านแม่แพ  จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๑๘  มีครูทำการสอน  ๒  คน  โดยมีนายกิติพันธ์  กองอินทร์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียน  ๒๑  คน ชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน  บนเนื้อที่  ๗๘  ตารางวาโดยขึ้นกับหมวดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมีการพัฒนามาตามลำดับ    ดังนี้

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  โรงเรียนบ้านแม่แพ  ได้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ  แม่สะเรียงสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้โอนโรงเรียนบ้านแม่แพไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอสบเมย เมื่อประกาศตั้งกิ่งอำเภอสบเมย ซึ่งแยกออกจากอำเภอแม่สะเรียงและได้ยกเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปจ.มส. ๑/๒๕๒๙  ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  จำนวน  ๑   หลัง  ๒   ห้องเรียน

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ทางโรงเรียนได้ทำการขยายพื้นที่โรงเรียนจากเดิม  ๗๘   ตารางวา เพิ่มอีก๑๐  ไร่ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.  ๑๐๓/๒๖   จำนวน  ๑   หลัง  ๔  ห้องเรียนบนพื้นที่แห่งใหม่บริเวณท้ายหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดหางบประมาณสร้างอาคารห้องสมุด จำนวน  ๑  หลัง  ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นอาคารบ้านพักครู เนื่องจากมีน้ำน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙    ทางโรงเรียนได้จัดหางบประมาณก่อสร้างส้วมขึ้นใช้เอง  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ที่นั่ง  เพื่อบรรเทาความขาดแคลน  เนื่องจากพื้นที่ที่ย้ายมาใหม่ไม่มีส้วม

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐   ทางโรงเรียนได้จัดหางบประมาณสร้างอาคารเรียนเอง  จำนวน   ๑  หลัง   ๓  ห้องเรียน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นำโดยอาจารย์พจนาลัย  ไชยรังษี  พร้อมทั้งได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์  จากหน่วยงานต้นสังกัด

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญ  ๑  หลัง  ๕   ห้องเรียน  เป็นอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร  พร้อมทั้งได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ที่นั่ง

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง ๔   ที่นั่ง

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๓/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ที่นั่ง

            ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โรงเรียนบ้านแม่แพ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒  เมื่อวันที่ ๘   กรกฎาคม   ๒๕๔๖  เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ  และในปีนี้นางระริน เงินแก๊ง ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนย้ายไปโรงเรียนบ้านไหม้ นายบุญมา  ศรีระวัตร  ย้ายมาแทน

            ปีการศึกษา  ๒๕๔๙   โรงเรียนบ้านแม่แพ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒    มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๐  ไร่  - งาน  ๗๘  ตารางวา   มีอาคารเรียน  ๔  หลัง  ๙  ห้องเรียน  ๕  ห้องพิเศษ อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  ส้วม  ๓  หลัง  ๖  ที่นั่ง   บ้านพักครู ๓   หลัง  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๙๐  คน   จำนวนห้องเรียน  ๙  ห้องเรียน  ข้าราชการครูตาม  จ. ๑๘   จำนวน  ๘  คน นักการภารโรง  ๑  คน  ปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ จำนวน  ๑  หลัง   งบประมาณ   ๓๐๖,๐๐๐   บาท

            ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนบ้านแม่แพ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๐  ไร่  - งาน  ๗๘  ตารางวา   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๓/๒๖  จำนวน   ๑ หลัง    งบประมาณ  ๑,๐๐๖,๐๐๐  บาทมีอาคารเรียน   ๕ หลัง  ๙  ห้องเรียน  ๕  ห้องพิเศษ อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  ส้วม  ๓  หลัง  ๘  ที่นั่ง   บ้านพักครู ๔   หลัง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๔๕  คน   จำนวนห้องเรียน   ๘   ห้องเรียน    ข้าราชการครูตาม  จ. ๑๘   จำนวน    ๘   คน พนักงานบริการ   ๑  คน    และมี นายบุญมา     ศรีระวัตร    เป็นผู้บริหารโรงเรียน

            ปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึง ปีพ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๒ มีพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๗๘ ตารางวา มีอาคารเรียน ๕ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม ๓ หลัง บ้านพักครู ๔ หลัง ข้าราชการครูตาม จ ๑๘ จำนวน ๖ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน โดยมีนางสาวจรูญศรี งามสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพ

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒  มีพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๗๘ ตารางวา มีอาคารเรียน ๕ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม ๓ หลัง บ้านพักครู ๔ หลัง ข้าราชการครูตาม จ ๑๘ จำนวน ๗ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน โดยมีนายพิทักษ์พงศ์ พานเหล็ก ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพ

                ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒  มีพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๗๘ ตารางวา มีอาคารเรียน ๕ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม ๓ หลัง บ้านพักครู ๔ หลัง ข้าราชการครูตาม จ ๑๘ จำนวน 8 คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน โดยมีนายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:54:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทินกร สาธิพา

 • นางสาวกรรณิกา เดชไพรพนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071390 อีเมล์: maepae@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ หล้าพระบาง โทรศัพท์: 0981365787 อีเมล์: lhaprabang@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]