โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         ประวัติโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

   

                      โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ 2 งาน โดยมีนายสมโชค  เวศน์วัฒน์ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ได้มาทำการสำรวจข้อมูลเพื่อเปิดโรงเรียนแห่งนี้ ต่อจากนั้นจึงดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง ทำด้วยไม่ไผ่และมุงใบตองตึง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายสังวาลย์  ศิลาชาญ, นายอดิศักดิ์  ชัยมูล และนายสมพงษ์  รัตนไพจิต แล้วเสร็จเมื่อวันที่   11  เดือนกันยายน พุทธศักราช  2527   และเปิดเรียนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตามแผนการสอนของชาวเขา โดยมีครู 1 คน และนักเรียนทั้งหมด 28 คน

                   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 77  คน ชาย 41 คน  หญิง 32  คน   มีบุคลากรทั้งหมด 6 คน ข้าราชการ 4 คน    โดยมี  นายจิรพัส  ปันดิษ  

  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

                 รายละเอียดชั้นเรียนที่เปิดสอนในปัจจุบัน

                       1. ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2

                       2.ระดับประถมศึกษา ได้แก่

              ช่วงชั้นที่  1  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

              ช่วงชั้นที่  2  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6

   

                                         อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                          “ มารยาทงามด้วยการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ  ”

                  มารยาทงาม หมายถึง
                                 ( 1 ) .รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
                                 ( 2 ). รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่
                                 ( 3 ). ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสม
                                 ( 4 ). รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่

                  แต่งกายถูกระเบียบ หมายถึง

                           ( 1 ). นักเรียนรักษาความสะอาดร่างกาย

                           ( 2 ). แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

                           ( 3 ). แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน

   

                                             เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                   “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และ พอเพียง ”

                ความซื่อสัตย์ ( Honesty ) หมายถึงซื่อตรง ไม่คดโกง มีความจริงใจต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง

                ความรับผิดชอบ ( Responsibility ) คือขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทและอดทนต่อหน้าที่และงาน ที่ ได้รับ มอบหมาย

                ความพอเพียง ( Sufficiency ) คือพอใจในสภาพของตน อดออม รู้จักประมาณ มีชีวิตอยู่  อย่างเรียบง่ายและ มีความสุข  

                                      

                              สีประจำโรงเรียน

                     สีม่วง – ฟ้า

                              สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                              สีฟ้า หมายถึง ความสุภาพ นอบน้อม เคารพเชื่อฟัง

                อักษรย่อ  “ม.พ.ล. ”              

                               คำขวัญของโรงเรียน

                             แหล่งเรียนรู้คู่ขุนเขา   ชนเผ่าปากะญอ   ทอผ้าสวย   รวยพริกกะเหรี่ยง

                            วิถีชีวิตพอเพียง  ปา  โม  แว  ปือ  พือ  พี  ล้วนมีจิตใจงาม

                                                    ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

  ที่

  ชื่อ  -  นามสกุล

  ตำแหน่ง

  วัน/เดือน/ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

  วุฒิการศึกษา

  1

  นางสาวกัลยา  เขื่อนขำ

  รกท.ครูใหญ่

  2527 – 2533

   

  2

  นายมนัส   จันทร์กุญชร

  รกท.ครูใหญ่

  2533 – 2537

   

  3

  นายพิเชษฐ์  บุญสุ

  ครูใหญ่

  2537 – 2538

   

  4

  นายอดุลย์    จำรัส

  ครูใหญ่

  2538 – 2549

   

  5

  นายปัญญา  พรมศาลาเมฆ

  ครูใหญ่

  2549 – 2550

   

  6

  นายมนัส  แก้วนันทะวัน

  รกท.ผอ.

  2550 – 2551

   

  7

  นายณัฐนันท์    นนท์ศรี

  ผู้อำนวยสถานศึกษา

  2551 – 2552

   

  8

  นายเอกพงษ์    โปธามูล

  รกท.ผอ.

  2552 – 2554

  ค.บ.

  9

  จ่าสิบโท  อนิวัติ    บุพศิริ

  ผู้อำนวยสถานศึกษา

  2554 – 2556

  ศษ.ม.

  10

  นางสาวคนึงนิจ อาภรณ์ไพร

  รกท.ผอ.

  2556 -2559

  ค.บ.

  11

  นายจิรพัส  ปันดิษ

  ผู้อำนวยสถานศึกษา

  2559

  ศษ.ม.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:45:54 น.

โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0640168172 อีเมล์: maepaeluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรกร สุรินทร์ โทรศัพท์: 0857225205 อีเมล์: phirakon47411@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]