โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

 

        ประวัติโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

 

                    โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ 2 งาน โดยมีนายสมโชค  เวศน์วัฒน์ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ได้มาทำการสำรวจข้อมูลเพื่อเปิดโรงเรียนแห่งนี้ ต่อจากนั้นจึงดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง ทำด้วยไม่ไผ่และมุงใบตองตึง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายสังวาลย์  ศิลาชาญ, นายอดิศักดิ์  ชัยมูล และนายสมพงษ์  รัตนไพจิต แล้วเสร็จเมื่อวันที่   11  เดือนกันยายน พุทธศักราช  2527   และเปิดเรียนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตามแผนการสอนของชาวเขา โดยมีครู 1 คน และนักเรียนทั้งหมด 28 คน

                 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 77  คน ชาย 41 คน  หญิง 32  คน   มีบุคลากรทั้งหมด 6 คน ข้าราชการ 4 คน    โดยมี  นายจิรพัส  ปันดิษ  

ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

               รายละเอียดชั้นเรียนที่เปิดสอนในปัจจุบัน

                     1. ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2

                     2.ระดับประถมศึกษา ได้แก่

            ช่วงชั้นที่  1  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

            ช่วงชั้นที่  2  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6

 

                                       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                        “ มารยาทงามด้วยการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ  ”

                มารยาทงาม หมายถึง
                               ( 1 ) .รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
                               ( 2 ). รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่
                               ( 3 ). ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสม
                               ( 4 ). รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่

                แต่งกายถูกระเบียบ หมายถึง

                         ( 1 ). นักเรียนรักษาความสะอาดร่างกาย

                         ( 2 ). แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

                         ( 3 ). แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน

 

                                           เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                 “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และ พอเพียง ”

              ความซื่อสัตย์ ( Honesty ) หมายถึงซื่อตรง ไม่คดโกง มีความจริงใจต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง

              ความรับผิดชอบ ( Responsibility ) คือขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทและอดทนต่อหน้าที่และงาน ที่ ได้รับ มอบหมาย

              ความพอเพียง ( Sufficiency ) คือพอใจในสภาพของตน อดออม รู้จักประมาณ มีชีวิตอยู่  อย่างเรียบง่ายและ มีความสุข  

                                    

                            สีประจำโรงเรียน

                   สีม่วง – ฟ้า

                            สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                            สีฟ้า หมายถึง ความสุภาพ นอบน้อม เคารพเชื่อฟัง

              อักษรย่อ  “ม.พ.ล. ”              

                             คำขวัญของโรงเรียน

                           แหล่งเรียนรู้คู่ขุนเขา   ชนเผ่าปากะญอ   ทอผ้าสวย   รวยพริกกะเหรี่ยง

                          วิถีชีวิตพอเพียง  ปา  โม  แว  ปือ  พือ  พี  ล้วนมีจิตใจงาม

                                                  ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ที่

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นางสาวกัลยา  เขื่อนขำ

รกท.ครูใหญ่

2527 – 2533

 

2

นายมนัส   จันทร์กุญชร

รกท.ครูใหญ่

2533 – 2537

 

3

นายพิเชษฐ์  บุญสุ

ครูใหญ่

2537 – 2538

 

4

นายอดุลย์    จำรัส

ครูใหญ่

2538 – 2549

 

5

นายปัญญา  พรมศาลาเมฆ

ครูใหญ่

2549 – 2550

 

6

นายมนัส  แก้วนันทะวัน

รกท.ผอ.

2550 – 2551

 

7

นายณัฐนันท์    นนท์ศรี

ผู้อำนวยสถานศึกษา

2551 – 2552

 

8

นายเอกพงษ์    โปธามูล

รกท.ผอ.

2552 – 2554

ค.บ.

9

จ่าสิบโท  อนิวัติ    บุพศิริ

ผู้อำนวยสถานศึกษา

2554 – 2556

ศษ.ม.

10

นางสาวคนึงนิจ อาภรณ์ไพร

รกท.ผอ.

2556 -2559

ค.บ.

11

นายจิรพัส  ปันดิษ

ผู้อำนวยสถานศึกษา

2559

ศษ.ม.

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-04 20:16:38 น.

นายจิรพัส ปันดิษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่แพหลวง

นายพีรกร สุรินทร์
นางคนึงนิจ ธิวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,734
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0640168172 อีเมล์: maepaeluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คนึงนิจ ธิวงษ์ โทรศัพท์: 0807948605 อีเมล์: kanungnit apornprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]