โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษา

  2.       พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  3.       ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ  ให้มีทักษะในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

  4.       พัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

  5.   จัดทำ จัดหา แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

  6.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  จุดเน้น

  1.       ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3

  2.       เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

  3.       นักเรียน ป.3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียน ป.6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน

  4.       นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

  5.       สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ

  6.       นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

  7.       โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  8.       โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   

  เป้าหมาย

  1.  ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา

  2.  เพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งใน และนอกเขตพื้นที่บริการ และประชาชนทั่วไป

  3.  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการพัฒนาการศึกษา

  4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

                               5.  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:45:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรพัส ปันดิษ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนพคุณ วัฒนใจ

 • นายพีรกร สุรินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0640168172 อีเมล์: maepaeluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คนึงนิจ ธิวงษ์ โทรศัพท์: 0807948605 อีเมล์: kanungnit apornprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]